Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci neuronowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.38
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci neuronowe
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka VI sem. (stare)
Strona przedmiotu: http://matrix.umcs.lublin.pl/~polszews
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 15

Laboratorium: 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 25


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

zapoznanie się z odpowiednią literaturą odnoszącą się do kolejnego wykładu: 7

przygotowanie do egzaminu: 5

realizacja zleconych zadań projektowych: 18

Przygotowanie się do laboratorium: 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 35


SUMA GODZIN Moduł podstawowy: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

SN_W_01, SN_W_02, SN_W_03, SN_W_04, SN_W_05 - Wykład: egzamin ustny składający się z 4 pytań ocenianych każde w skali 2-5. Wynik końcowy: średnia ocen pytań.


SN_U_01, SN_U_02, SN_U_03, SN_U_04 - Laboratorium: 20% za indywidualną aktywność studenta na zajęciach; 40% za zaliczenie każdego z zadań projektowych (2 zadania).

Pełny opis:

Moduł zapoznaje studentów z podstawową wiedzą dotyczącą sztucznej inteligencji obliczeniowej oraz wybranymi jej technikami obliczeniowymi.

Literatura:

1) J. Żurada, M. Barski, W. Jędrych, Sztuczne sieci neuronowe (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa).

2) R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe (Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa).

3) SNNS Stuttgart Neural Network Simulator User Manual, Version 4.2.

4) R. Tadeusiewicz . T. Gąciarz, B. Borowik, B. Leper, Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# (Polska Akademia Umiejętności, Kraków).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

SN_W_01 - Ma wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości neuronów biologicznych; K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_02 - Ma wiedzę dotyczącą podstawowego modelu sztucznych neuronów (model McCullocha-Pittsa); K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_03 - Ma wiedzę o podstawowych typach architektury sztucznych sieci neuronowych; K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_04 - Ma wiedzę dotyczącą podstawowych algorytmów uczenia nadzorowanego sztucznych sieci neuronowych (algorytm propagacji wstecznej błędu) oraz ich modyfikacji i uogólnień; K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_05 - Ma wiedzę o zastosowaniach sztucznych sieci neuronowych w nauce i technice; K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

UMIEJĘTNOŚCI

SN_U_01 - Potrafi wykorzystać w symulacjach sztucznych sieci neuronowych niekomercyjne aplikacje (Stuttgart Neural Network Simmulator); K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

SN_U_02 - Potrafi symulować neuron progowy i neuron McCullocha-Pitsa z innymi niż progowa funkcjami aktywacji oraz analizować przetwarzanie informacji przez taki neuron; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

SN_U_03 - Potrafi symulować układy bramkowe z wykorzystaniem pojedynczych neuronów oraz prostych sieci neuronowych; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

SN_U_04 - Potrafi konstruować warstwowe sieci jednokierunkowe, przeprowadzać na nich proces uczenia nadzorowanego metodą wstecznej propagacji błędu i wykorzystywać je w roli klasyfikatorów; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kamiński
Prowadzący grup: Wiesław Kamiński, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)