Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy reprezentacji wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.39
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy reprezentacji wiedzy
Jednostka: Zakład Logiki i Kognitywistyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka VI sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z Filozofii umysłu

Zaliczony kurs z Psychologii poznawczej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji: 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W02, U01 - pisemny sprawdzian

U02, U03, U04 - dyskusja na konwersatorium

K01, K02, K03 - ocena aktywności na konwersatorium

Pełny opis:

W czasie kursu student zostanie zapoznany z najważniejszymi z punktu widzenia badań kognitywistycznych stanowiskami wobec reprezentacji umysłowych. Wśród nich należy wyróżnić między innymi: komputacjonizm, koneksjonizm oraz koncepcje reprezentacji usytuowanych (np. enaktywizm). Studenci poznają różne odmiany tych stanowisk i ich wpływ na praktykę badań kognitywistycznych związanych z modelowaniem procesów poznawczych w sztucznych systemach. Kursanci zapoznają się z podziałem na różne rodzaje reprezentacji oraz z ich cechami charakterystycznymi. Postawiony zostanie problem nośników reprezentacji wewnętrznych i zewnętrznych, oraz wskazane zostaną propozycje jego rozwiązania. Kurs porusza zagadnienie roli reprezentacji umysłowych zarówno w przebiegu wybranych procesów poznawczych u ludzi, takich jak tworzenie kategorii, uczenie się, zapamiętywanie, percepcja, jak i w modelowaniu owych procesów w sztucznych systemach. Studenci w trakcie kursu będą mieli możliwość spojrzenia na problematykę reprezentacji z perspektywy różnych dyscyplin kognitywistycznych: neuronauki, lingwistyki, psychologii poznawczej, oraz nauk komputerowych. W trakcie zajęć będziemy starali się odpowiedzieć między innymi na takie pytania jak: Czy umysł ludzki jest maszyną obliczeniową? Czy można wyjaśniać i modelować procesy poznawcze bez odwoływania się do pojęcia reprezentacji? Czy reprezentacje umysłowe mogą istnieć poza ciałem podmiotu? Jakie metody są najefektywniejsze w modelowaniu ludzkich procesów poznawczych i czy możliwe jest stworzenie ich kopii, a nie tylko modelu?

Literatura:

D. Dennett "Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia", rozdz. III: "Narzędzia do myślenia o znaczeniu lub treści"

A. Stępnik "Reprezentacje umysłowe, rodzaje pamięci a wiedza", Przegląd filozoficzno-literacki 2 (39), 2014, s. 167-187.

J. Fodor, "Język myśli. LOT2"

P. Gładziejewski "Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych"

Z. Kovecses, " Umysł ucieleśniony" w: Z. Kovecses "Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie.

A. Wilson, S. Golonka, "Ucieleśnienie poznania to nie to, co myślisz", Avant 2014

Włodzisław Duch „Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu”, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 2009, nr 3.

D. Komosiński "Sztuczne życie. Algorytmy inspirowane biologicznie", Nauka 4/2008.

R. Millikan “Reprezentacje – dwugłowce” Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2014, nr 2 (39)

F. Dretske "Błędna reprezentacja", Przegląd Filozoficzno-Literacki 2 (39), 2014.

M. Tomasello "Kulturowe źródła ludzkiego poznawania"

Efekty uczenia się:

W01:Rozróżnia i charakteryzuje stanowiska w sporze o naturę reprezentacji umysłowych [K_W03, K_W04]

W02: Wskazuje i ocenia argumenty za i przeciw danemu stanowisku pochodzące z innych dziedzin kognitywistycznych (psychologia, neuronauka, informatyka) [K_W02, K_W05]

U01: Konstruuje argumenty (ustnie i pisemnie) i przykłady wspierające wybraną koncepcję reprezentacji umysłowych [K_U05, K_U15]

U02: umie analizować i oceniać kontrargumenty [K_U15]

U03: Analizuje krytycznie teksty dotyczące problematyki reprezentacji umysłowych [K_U14]

U04: Umie odnajdować i śledzić argumentację (rozpoznaje błędy, wykrywa założenia, identyfikuje presupozycje i konsekwencje tez)

[K_U15]

K01: Wykazuje aktywność w samodzielnym poszukiwaniu wiedzy

[K_K01]

K02: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w debacie naukowej [K_K02, K_U02]

K03: wykazuje otwartość na kontrargumenty (nie będąc bezkrytycznym) [K_K03]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)