Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci neuronowe - kurs rozszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.40
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci neuronowe - kurs rozszerzony
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka VI sem. (stare)
Strona przedmiotu: http://matrix.umcs.lublin.pl/~polszews
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 15

Laboratorium: 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 35


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

zapoznanie się z odpowiednią literaturą odnoszącą się do kolejnego wykładu: 7

przygotowanie do egzaminu: 5

realizacja zleconych zadań projektowych: 38

Przygotowanie się do laboratorium: 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 55


SUMA GODZIN Moduł podstawowy: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

SN_W_01_r, SN_W_02_r, SN_W_03_r, SN_W_04_r - Wykład: egzamin ustny składający się z 4 pytań ocenianych każde w skali 2-5. Wynik końcowy: średnia ocen pytań.


SN_U_01_r, SN_U_02_r, SN_U_03_r, SN_U_04_r - Laboratorium: 20% za indywidualną aktywność studenta na zajęciach; 20% za zaliczenie każdego z zadań projektowych (4 zadania).

Pełny opis:

Moduł ma na celu wzbogacenie wiedzy studentów o poszerzone treści kształcenia w stosunku do modułu podstawowego, dotyczące sztucznej inteligencji obliczeniowej oraz wybranych jej technik obliczeniowych.

Literatura:

1) J. Żurada, M. Barski, W. Jędrych, Sztuczne sieci neuronowe (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa).

2) R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe (Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa).

3) SNNS Stuttgart Neural Network Simulator User Manual, Version 4.2.

4) R. Tadeusiewicz . T. Gąciarz, B. Borowik, B. Leper, Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# (Polska Akademia Umiejętności, Kraków).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

SN_W_01_r

Ma wiedzę dotyczącą modyfikacji i uogólnień podstawowego modelu sztucznych neuronów; K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_02_r

Ma wiedzę o wybranych specjalnych typach sztucznych sieci neuronowych (sieci Hopfielda, sieci Hebba); K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_03_r

Ma wiedzę dotyczącą podstawowych algorytmów uczenia nienadzorowanego (algorytm „jeden bierze wszystko”) oraz ich uogólnień; K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

SN_W_04_r

Ma wiedzę dotyczącą optymalizacji struktury sztucznych sieci neuronowych (metody redukujące i nadmiarowe); K_K01, K_05, K_K06, K_W11, K_W12, K_W17, K_W21, K_W22

UMIEJĘTNOŚCI

SN_U_01_r

Potrafi konstruować sieci Jordana,

przeprowadzać proces uczenia oraz wykorzystywać je do przewidywania kolejności wzorców wejściowych; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

SN_U_02_r

Potrafi konstruować sieci Perceptronowe, przeprowadzać proces uczenia, dokonywać trójwymiarowej prezentacji ich architektury oraz wykorzystywać je do identyfikacji wzorców; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

SN_U_03_r

Potrafi konstruować sieci Counter-Propagation, przeprowadzać proces uczenia oraz dokonać analizy rezultatów przeprowadzonego procesu; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

SN_U_04_r

Potrafi dokonywać modyfikacji architektury sztucznej sieci neuronowej z wykorzystaniem wbudowanych w symulator narzędzi wspierających ten proces; K_K01, K_K05, K_K06, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U14, K_U16, K_U19

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kamiński
Prowadzący grup: Wiesław Kamiński, Paweł Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)