Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.42
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka VI sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu objętego tematem pisanej pracy; teorie semiotyczne, koncepcje kodów kulturowych; teorie emocji, teorie wpływu i perswazji; koncepcje reklamy wizualnej (marketingowej i społecznej); zdolności do analizy tekstu, umiejętnego streszczenia i argumentacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 h seminariów - 2 ECTS

60 h praca własna - 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

referowanie opracowanych lektur w trakcie seminarium - wiedza

- referowanie koncepcji pracy i postępów nad nią - wiedza

- opracowanie pisemne poszczególnych rozdziałów - umiejętności

- argumentacja - umiejętności

- respektowanie praw autorskich - postawa

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje podstawowe zagadnienia z kognitywistyki - procesy i czynności poznawcze (percepcja, pamiętanie, zapominanie, wyobraźnia, rozumienie, interpretacja itp.) oraz ich wytwory (wiedza propozycjonalna, wiedza-że, wyobrażenia, wiedza-jak itp.). Student wybiera jedno z zagadnień i w jego ramach formułuje konkretny problem (hipotezę), którą opracowuje w oparciu o literaturę przedmiotu. Możliwe jest też przygotowanie i przeprowadzenie badania empirycznego.

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy licencjackiej. Seminarium trwa 3 semestry (90 h). Szczegółowe informacje zawierają sylabusy przedmiotów opublikowane przez wykładowców prowadzących seminaria.

Celem seminarium w semestrze 4 jest realizacja opracowanej koncepcji pracy, analiza jej poprawności metodologicznej, napisanie części pracy

Literatura:

S.Pinker, How the mind Works, W.W.Norton & Company, New York, London 1997,

J.Searle, Mind, Language and Society: Philosophy in the Real World, Basic Books, New York 1999, tłum. polskie (D.Cieśla) Język umysł społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1999.

R.Tadusiewicz, Daleko nam do sztucznego mózgu, w: Charaktery. Nr 1/ 2006, s. 38-43.

E. Pöppel, Grenzen des Bewusstseins Über Wirklichkeit Und Welterfahrung, Deutche Verlags-Anstalt Gmbh, Stuttgart 1985, tłum. Polskie (A.D.Tauszyńska) Granice świadomości. O rzeczywistości i doznawaniu świata. PIW, Warszawa 1989.

E. Nęcka, Inteligencja a procesy poznawcze, Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe problemy i pojęcia kognitywistyki związane z tematyką seminarium - K_W03, K_W04, K_W06

W2: Potrafi szczegółowo omówić i przeanalizować podstawowe stanowiska w obszarze związanym z tematem pracy - K_U04, K_U11, K_W03, K_W12

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barnaba Danieluk, Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Marcin Trybulec, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)