Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo kognitywne- kurs rozszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.45
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo kognitywne- kurs rozszerzony
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka IV sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia - konsultacje: 15,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia - konwersatorium: 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych: 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów: 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne: K_W03, K_W04, K_U03, K_U08, K_U11

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): K_W03, K_W04, K_U03, K_U08, K_U11, K_K01

test: K_W04, K_W03

Pełny opis:

Topics covered during the course:

- język a myślenie

- leksykologia

- morfologia

- językoznawstwo kulturowe

- składnia

- pragmatyka

Literatura:

Dirven, R. i M. Verspoor (2004) Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe metody badań naukowych,zasady formułowania i uzasadniania hipotez.Zna metody badań i narzędzia poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych. (K_W03)

Zna strukturę logiczną języka. Rozumie podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje. (K_W04)

Potrafi analizować teksty z zakresu kognitywistyki. (K_U03)

Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii kognitywistycznej w języku polskim i – w ograniczonym zakresie - angielskim. (K_U08)

Posługuje się językiem angielskim w zakresie kognitywistyki na poziomie B2. (K_U11)

Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu. (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Kardela
Prowadzący grup: Hubert Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)