Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.46
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka IV sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka V sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość problematyki filozoficznej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

SMW1-5: Dyskusja seminaryjna, prezentacja, praca pisemna

SMU1-3: Dyskusja seminaryjna, prezentacja, praca pisemna

SMU4: ocean aktywności studenta w trakcie seminarium

SMK1, SMK3: ocena prac seminaryjnych

SMK2: Dyskusja seminaryjna, prezentacja, praca pisemna

Pełny opis:

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy licencjackiej. Seminarium trwa 3 semestry (90 h). Szczegółowe informacje zawierają sylabusy przedmiotów opublikowane przez wykładowców prowadzących seminaria.

Literatura:

ustalana indywidualnie przez prowadzących

S.Pinker, How the mind Works, W.W.Norton & Company, New York, London 1997,

J.Searle, Mind, Language and Society: Philosophy in the Real World, Basic Books, New York 1999, tłum. polskie (D.Cieśla) Język umysł społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1999.

R.Tadusiewicz, Daleko nam do sztucznego mózgu, w: Charaktery. Nr 1/ 2006, s. 38-43.

E. Pöppel, Grenzen des Bewusstseins Über Wirklichkeit Und Welterfahrung, Deutche Verlags-Anstalt Gmbh, Stuttgart 1985, tłum. Polskie (A.D.Tauszyńska) Granice świadomości. O rzeczywistości i doznawaniu świata. PIW, Warszawa 1989.

E. Nęcka, Inteligencja a procesy poznawcze, Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

wiedza:

SMW1. Ma wiedzę na temat miejsca problematyki seminarium w spektrum problemów kognitywistycznych;

[]

SMW2. Ma wiedzę na temat pojęć i problemów kognitywistyki jak również istniejących rozwiązań - związanych z tematyką seminarium

[]

SMW3. Zna wybrane metody badań w ramach kognitywistyki - w zakresie problematyki seminarium

[]

SMW4. Ma wiedzę o wkładzie różnych dyscyplin kognitywnych w rozwiązania problemów związanych z tematyką seminarium

[]

SMW5. Ma wiedzę o współcześnie dyskutowanych zagadnieniach kognitywistycznych i aktualnym stanie badań związanych z tematyką seminarium

[]

umiejętności:

SMU1. Potrafi samodzielnie odnaleźć, analizować i dobrać informacje (w języku polskim i angielskim) niezbędne do realizacji zadań seminaryjnych; w szczególności potrafi zanalizować teksty; integruje informacje proponując rozwiązania problemów

[]

SMU2. Potrafi - we współpracy z promotorem - dobrać odpowiednie metody do realizowanych w ramach seminarium zadań; potrafi zanalizować dane (stosownie do problematyki seminarium)

[]

SMU3. Potrafi zaprezentować wyniki swoich dociekań w postaci wypowiedzi ustnej (również w formie stanowiska w dyskusji) oraz – ostatecznie w postaci pracy spełniającej kryteria pracy licencjackiej

[]

SMU4. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobywane w trakcie seminarium w działalności praktycznej

[]

kompetencje społeczne:

SMK1. Przygotowując pracę licencjacką rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych informacji biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł;

[]

SMK2. Poszerza swoją wiedzę pod kierunkiem promotora ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie przewidzianym przez tematykę seminarium

[]

SMK3. Przygotowując prace seminaryjne przestrzega prawa autorskiego oraz zasad związanych z własnością intelektualną

[]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barnaba Danieluk, Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Grzegorz Wójcik, Konrad Żyśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Barnaba Danieluk, Piotr Giza, Marek Hetmański, Wiesław Kamiński, Andrzej Kapusta, Krzysztof Kosior, Hubert Kowalewski, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Teresa Pękala, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)