Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Cognitive Science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.90
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Cognitive Science
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Strona przedmiotu: http://konderak.eu/ics21.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajmość języka angielskiego na poziomie B1

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Przygotowanie projektu inter/multidyscyplinarnego: 20

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WKW1: egzamin pisemny, projekt interdyscyplinarny

WKW2: egzamin pisemny, projekt interdyscyplinarny, ocena aktywności na kw

WKW3: egzamin pisemny, projekt interdyscyplinarny

WKW4: egzamin pisemny, ocena aktywności na kw

WKW5: egzamin pisemny

WKU1: projekt interdyscyplinarny

WKU2: ocena aktywności na zajęciach

WKU3: projekt interdyscyplinarny

WKU4: recenzja projektu interdyscyplinarnego

WKU5: egzamin pisemny

WKK1: ocena aktywności na kw, projekt interdyscyplinarny

WKK2: ocena aktywności na kw, projekt interdyscyplinarny

WKK3: ocena aktywności na kw, projekt interdyscyplinarny

Pełny opis:

Kognitywistykę można opisać jako interdyscyplinarne podejście do umysłu i poznania. Poznanie obejmuje takie mentalne stany i procesy jak: myślenie, rozumowanie, pamięć, uczenie się, percepcja, świadomość, emocje etc. Celem kursu jest zaprezentowanie kluczowych problemów dyskutowanych w kognitywistyce; jej historii, stanu rozwoju i perspektyw.

Kognitywistykę charakteryzuje się również jako wspólny obszar zainteresowań takich dziedzin, jak: psychologia, filozofia, lingwistyka, informatyka, neuronauka, antropologia. Kolejne zajęcia poświęcone zostaną kluczowym pojęciom kognitywistyki wypracowywanym w ramach poszczególnych dziedzin, m.in: pojęcia poznania, systemu poznawczego, modelu umysłu, reprezentacji trwałej i nietrwałej (psychologia poznawcza), obliczania, fizycznego systemu symboli, modelu komputerowego, formalizmów reprezentacji wiedzy, sieci neuronowych (sztuczna inteligencja), neuronu, neuroanatomii układu nerwowego, percepcji, kodowania, neuronowych modeli wyższych funkcji percepcyjnych, pamięci i uwagi, specjalizacji korowej mózgu (neuronauka), języka jako narzędzia i środka poznania, gramatyk formalnych, semantyki realistycznej i konceptualistycznej, języka myśli, metafory i obrazowania, procesów konceptualizacyjnych, ewolucji języka (lingwistyka).

Literatura:

wykaz przy opisie wykładów i kw

Efekty uczenia się:

WKW1: Definiuje przedmiot badań kognitywistyki: naturalne i sztuczne systemy poznawcze oraz procesy poznawcze – wskazując i charakteryzując dyscypliny ujmujące te systemy i procesy

[K_W01, K_W02, K_W03, K_W04]

WKW2: Charakteryzuje ogólnie systemy poznawcze ich elementy i procesy w terminologii: psychologicznej, neurobiologicznej i informatycznej

[K_W02, K_W04, K_W05]

WKW3: Opisuje szczegółowo wybrany aspekt funkcjonowania systemów poznawczych – w terminologii wybranej z dziedzin

[K_W08, K_W09, K_W10, K_W12]

WKW4: Posługuje się podstawową terminologią z zakresu: psychologii poznawczej, neuronauki oraz badań nad sztuczną inteligencją

[K_W04, K_W05]

WKW5: Opisuje główne kierunki badań współczesnej kognitywistyki, dyskutowane kwestie i znaczące osiągnięcia

[K_W02, K_W13]

WKU1: Potrafi zidentyfikować powiązania pomiędzy tymi samymi zjawiskami opisywanymi w ramach różnych dziedzin kognitywistycznych

[K_U11, K_U12]

WKU2: Potrafi ocenić wybrane koncepcje systemów poznawczych w świetle świadectw empirycznych

[K_U08, K_U14]

WKU3: Potrafi opracować zagadnienie – wymagające interdyscyplinarnej wiedzy – we współpracy z innymi studentami

[K_K10, K_U03, K_U04, K_U13]

WKU4: Potrafi ocenić – w ograniczonym zakresie – wyniki pracy innego studenta

[K_U15]

WKU5: Nabywa umiejętności pracy z językiem angielskim oraz przyswaja sobie terminologię anglojęzyczną

[K_U02, K_U04]

WKK1: Wykazuje się krytycyzmem w odniesieniu do popularnej wiedzy obejmującej systemy i procesy poznawcze

[K_K05]

WKK2: Dąży do pogłębiania wiedzy w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład kognitywistyki

[K_K01]

WKK3: Komunikuje w sposób jasny i precyzyjny swoją wiedzę innym - „niefachowcom” w danej dyscyplinie

[K_K02, K_K04]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)