Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia dla kognitywistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.91
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia dla kognitywistów
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a634587d5988a4c8bb592e6f3d39ce5f6%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0d745fb9-36ef-4ea7-a869-431620d58874&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 60,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (K¬_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W09

Aktywność na zajęciach (K_U01, K_U03, K_U09, K_U13, K_K01, K_K02)

Praca pisemna (K_U01, K_U03, K_U09, K_U13, K_K01, K_K02, K_K06)


Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami i kierunkami filozofii ze szczególnym uwzględnieniem związku problematyki filozoficznej z kognitywistyką. Na wykładzie omawiane są główne kierunki i zagadnienia dwóch podstawowych dyscyplin filozoficznych: ontologii i teorii poznania. Na konwersatoriach analizowane są teksty filozoficzne wyselekcjonowane pod kątem omawianych zagadnień. Najważniejszymi efektami kształcenia są: podstawowa znajomość głównych zagadnień filozofii, umiejętność posługiwania się na poziomie podstawowym terminologią filozoficzną, umiejętność precyzyjnego zreferowania wybranych koncepcji, doboru właściwych argumentów w dyskusji oraz jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli. W wielu przypadkach zagadnienia ujęto w postaci sporów między opozycyjnymi rozstrzygnięciami kontrowersji filozoficznych, co powinno skłaniać uczestników kursu do postawy otwartości na nowe idee a jednocześnie kształtować krytycyzm, wrażliwość na poprawność argumentacji i służyć budowaniu racjonalnego obrazu świata.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa 2004

J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2001

J. Wojtysiak, Filozofia. Pochwała ciekawości, Znak, Kraków 2005

B. Russell, Problemy filozofii, PWN, Warszawa 2004

M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, Warszawa 1989

Efekty uczenia się:

W1 Student zna przedmiot badań i specyfikę metodologiczną dwóch podstawowych dyscyplin filozoficznych – ontologii i epistemologii (K¬_W01)

W2 Zna podstawową terminologię filozoficzną (K_W02)

W3 Zna podstawowe metody rozumowania stosowane w filozofii (K_W03)

W4 Zna i rozumie filozoficzne koncepcje umysłu (K_W04)

W5 Zna podstawowe kierunki filozofii współczesnej (K_W09)

U1 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje z dziedziny filozofii (K_U01)

U2 Potrafi analizować teksty filozoficzne (K_U03)

U3 Potrafi jasno i wyraźnie sformułować własne stanowisko w kwestiach filozoficznych oraz uczestniczyć w dyskusji używając poprawnej argumentacji (K_U09)

U4 Potrafi samodzielnie napisać pracę dotyczącą wybranego problemu filozoficznego i przedstawić referat na temat podstawowych problemów filozofii (K_U09)

U5 Potrafi samodzielnie studiować literaturę filozoficzną (K_U13)

K1 Jest przygotowany do samodzielnego i krytycznego myślenia (K_K01)

K2 Ma świadomość społecznych konsekwencji idei filozoficznych (K_02)

K3 Przestrzega zasad etyki zawodowej (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Marlena Stradomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Beata Fijołek-Soska, Andrzej Łukasik, Witold Wachowski, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Witold Wachowski, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Marcin Trybulec, Witold Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik, Marcin Trybulec, Witold Wachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)