Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

IT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.93
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: IT
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/zajecia/kognitywistyka/it-kogni-2-0-sem-i
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5 ECTS = ok. 120 godz. pracy studenta. W tym (około):


Godziny kontaktowe (W + LAB): 60

Bieżące przygotowanie się do zajęć: 30

Przygotowanie się do zaliczenia: 10

Przygotowanie się do egzaminu: 15

Kontakt z wykładowcą na konsultacjach: 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Laboratorium

Ocena uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych z:

Testu zaliczniowego

Bieżących prac zaliczeniowych

Wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne.


Egzamin:

Pisemny egzamin testowy


LImit nieusprawiedliwionych nieobecności: 2 godz. dla każdej formy zajęć.

Jedne zajęcia mogą się odbyć w formie zdalnej na Kampusie (Moodle).


Oceny przyporządkowane są do progów punktowych w sposób opisany na stronie:

http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/blog/archiwa/3505

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentówz podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w informatyce, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, technologiami i narzędziami stosowanymi w informatyce, tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej. We wszystkich tych obszarach pokazane jest zastosowanie tzw. wolnego oprogramowania.

Treści przedmiotowe (WY):

Elementy historii maszyn liczących i komputerów

Elementy teorii informacji, systemy binarny i szesnastkowy, zastosowania, przeliczenia

Pojęcie systemu komputerowego, jego części składowe i ich parametry

Pojęcie systemu operacyjnego, cele i zadania systemów operacyjnych. pojęcia wielodostępu i wielozadaniowości, podstawowe wiadomości z historii systemów

Elementy administrowania systemem Windows

Postawy pracy w systemie Linux, podstawowe komendy

Treści przedmiotowe (LAB):

Podstawy składu komputerowego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia publikacji naukowych

Podstawy tworzenia arkusza kalkulacyjnego, w tym wizualizacji danych

Elementy tworzenia i wykorzystania baz danych

Podstawy bezpieczeństwa danych i kryptografii: szyfrowanie GPG

Podstawy tworzenia i udostępniania stron internetowych w systemie CMS

Postawy pracy w systemie Linux, podstawowe komendy

Literatura:

Podana na stronie kursu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej z posługiwaniem się technologiami IT w aspekcie studiów kognitywistycznych; zna prawo autorskie i zasady ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, K_W12

2. Zna i rozumie zastosowania pewnych dziedzin informatyki w badaniach kognitywistycznych, K_W08

3. Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w dziedzinie IT, K_W13

Umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi IT, także w języku angielskim, K_U01, K_U11

2. Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych, K_U07

3. Posługuje się językiem angielskim w zakresie technologii informatycznych na poziomie B2, K_U11

4. Potrafi planować proces uczenia się nowoczesnych technologii informatycznych przez całe życie, .K_U13

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologii IT wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne, K_K02

2. Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu, przy użyciu technologii IT, informacji o osiągnięciach kognitywistyki, a także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacją badań nad poznaniem, K_K04

3. Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności szanuje własność intelektualną, w tym prawa autorskie do programów, poprzez używanie darmowego oprogramowania, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Łukasz Blechar, Piotr Giza, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Łukasz Blechar, Piotr Giza, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)