Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty krytycznego myślenia (wybieralny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.98
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty krytycznego myślenia (wybieralny)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach oraz referat (15 minut) symulujący wystąpienie konferencyjne i sesję pytań i odpowiedzi

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności oceny wartości wyjaśnień i argumentów wykorzystywanych w dyskusjach, debatach, tekstach naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Za wstęp do dyskusji posłużą barwne przykłady z kart historii nauki, które dostarczą pretekstu do dyskusji nad problemem ogólnym. Student zapozna się z różnymi typami wyjaśnień, także zdobędzie umiejętność odróżniania wyjaśnień proksymalnych od ultymatywnych, przyczynowych i funkcjonalnych od historycznych czy ontogenetycznych od filogenetycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności oceny wartości wyjaśnień i argumentów wykorzystywanych w dyskusjach, debatach, tekstach naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Za wstęp do dyskusji posłużą barwne przykłady z kart historii nauki, które dostarczą pretekstu do dyskusji nad problemem ogólnym. Student zapozna się z różnymi typami wyjaśnień, także zdobędzie umiejętność odróżniania wyjaśnień proksymalnych od ultymatywnych, przyczynowych i funkcjonalnych od historycznych czy ontogenetycznych od filogenetycznych. Opierając się na prostych przykładach zaczerpniętych z literatury kognitywistycznej nauczy się odróżniać wyjaśnienia od argumentacji, klasyfikację od typologii i dowód od uzasadnienia. Student pozna podstawowe techniki rozpoznawania typowych błędów w argumentacji, zastanowi się nad ograniczeniami myślenia opartego na analogiach, a także nauczy się wykorzystywać diagramy i inne reprezentacje graficzne do wizualizacji procesu argumentacji. Przedstawione zostaną również przykłady wyjaśnień odwołujących się do założeń związanych z prawdopodobieństwem wystąpienia pewnych zdarzeń. Zaprezentowane zostaną elementarne przykłady rozumowań wykorzystujących pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego w przypadku których często zawodzi intuicyjna próba zrozumienia problemu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Zna podstawowe metody badań naukowych,zasady formułowania i uzasadnianiahipotez.Zna metody badańi narzędzia poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (K_W03).

2. Zna strukturę logiczną języka. Rozumiepodstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje (K_W04).

3. Zna i rozumie charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych oraz neuronalnych; zna podstawowe teorie psychologiczne i neuronaukowe ujmujące systemy poznawcze (K_W06).

4. Zna i rozumie ujęcia umysłu jako systemu poznawczego posługującego się znakami; zna wyróżniona rolę języka zarówno jako narzędzia i procesu poznawczego, oraz jego wpływ na kształtowanie obrazu świata (K_W07).

5. Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze studiami kognitywistycznymi; zna prawo autorskie i zasady ochrony własności intelektualnej (K_W12).

Umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod (K_U01).

2. Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań (K_U02).

3. Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem (K_U09).

Kompetencje społeczne:

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu (K_K01).

2. Jest gotów do przyjmowania odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności (K_K03).

3. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy kognitywistycznej w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości (K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rynkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Rynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0