Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyczne wzorce działań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyczne wzorce działań społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 2 punkty ECTS

30 – zajęcia

20 – konsultacje i zaliczenie

Razem: 50 = 2 punkty ECTS

Godziny niekontaktowe – 1 punkt ECTS

20 – przygotowanie do zajęć

10 - -przygotowanie referatu

Razem: 30 = 1 punkt ECTSSposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. zaliczenie pisemne, dyskusja na konwersatoriach

2. zaliczenie pisemne, dyskusja na konwersatoriach

3. zaliczenie pisemne, dyskusja na konwersatoriach

4. prezentacja referatu

5. zaliczenie pisemne, dyskusja na konwersatoriach, prezentacja referatu

6. dyskusja na konwersatoriach, prezentacja referatu

7. prezentacja referatu

8. dyskusja na konwersatoriach, prezentacja referatu

9. dyskusja na konwersatoriach, prezentacja referatu
Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie wzorcowych postaw obywatelskich charakterystycznych dla wybranych okresów życia społecznego w starożytnej Grecji i Rzymie. W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z filozoficznymi koncepcjami państwa w ujęciu Platona i Arystotelesa. Materiał źródłowy stanowią wybrane rozdziały z zalecanej literatury współczesnej oraz fragmenty pism autorów starożytnych (m.in. Platona, Arystotelesa, Ksenofonta, Cycerona, Marka Aurelisza).

Literatura:

W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego,Warszawa 2001.

R. Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Warszawa 2003

G. Reale, Historia filozofii starożytnej,t. I-II. Lublin 1997.

G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991.

A. Giardina, Człowiek Rzymu, Warszawa 2000.

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983.

P. Veyne, Historia życia prywatnego. Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, Wrocław 1998.

Efekty uczenia się:

01 Ma ogólną, w niektórych aspektach szczegółową i zaawansowaną, filozoficzną wiedzę o człowieku jako aktywnym i twórczym kreatorze struktur i relacji publicznych w okresie starożytnym - epoce homeryckiej, Sparcie, Atenach i Rzymie K_W02

P6U_W

P6S_WG

02 Ma wiedzę na temat odmiennych postaw społecznych charakterystycznych dla społeczeństw starożytnej Sparty, demokratycznych Aten oraz republiki rzymskiej - K_W02

P6U_W

P6S_WG

03 Ma zaawansowaną wiedzę na temat struktur społecznych i instytucji życia publicznego występujących w starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej oraz w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa - K_W03, K_W04

P6U_W

P6S_WG

04 Ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych i jest przygotowany do udziału w prowadzenia badań naukowych - K_U01, K_U02,

P6U_U

P6S_UW

05 Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu starożytnej filozofii klasycznej i hellenistycznej - K_U03

P6U_U

P6S_UK

06 Potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu tradycji starożytnej w celu wspierania, pobudzania i rozwijania kreatywności jednostkowej i społecznej - K_U03

P6U_U

P6S_UK

07 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących antycznych modeli postaw i działań społecznych - K_U06

P6U_U

P6S_UK

08 Docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, zwłaszcza tradycji starożytnej - K_K04

P6U_K

P6S_KO

09 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój - K_K04

P6U_K

P6S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kasiarz, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)