Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowożytne filozoficzne teorie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowożytne filozoficzne teorie społeczne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

9,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

45,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

35,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

31,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin ustny

2. Egzamin ustny

3. Egzamin ustny

4. Egzamin ustny

5. Egzamin ustny, praca pisemna zaliczeniowa

6. praca pisemna zaliczeniowa

7. praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach konwersatoryjnych

8. praca pisemna zaliczeniowa

9. egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach


Pełny opis:

Celem modułu "Nowożytne filozoficzne teorie społeczne" jest zapoznanie studentów z głównymi przemianami w nowożytnym sposobie rozumienia życia społeczno-historycznego. Student zdobywa wiedzę na temat głównych trendów teoretycznych, problemów i stanowisk formułowanych w tym zakresie w filozofii nowożytnej (filozofii społecznej i filozofii dziejów). Szczególna uwaga zostaje położona na problem roli człowieka w kreowaniu zjawisk społeczno-historycznych.

Literatura:

Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy

Z. Czarnecki, Wartości i historia

Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2

O. Hoeffe, Mała historia filozofii

J. Szacki, historia myśli socjologicznej, t. 1

L. Kopciuch, Szkice systematyczne z filozofii dziejów

T. Morus – Utopia, s. 66-79 (od „O władzach” do „O podróżach Utopian”) wyd. Daimonion 1993

T. Campanella – Miasto słońca; s. 18-36, 69-78, Wyd. ALFA 1994

J. Szacki – Spotkania z utopią, s. 11-15 (O pojęciu utopii), s. 47-64 (O wielości i różnorodności utopii).

N. Machiavelli, Książę, fragmenty.

J. Locke – List o tolerancji, tłum L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1963, s. 2-11, 52-56

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, traktat II, rozdz. 1-3, 7-9.

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, rozdziały: 13-14, 17, 21

J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, fragmenty

A. Krawczyk. Hobbes i Locke. Dwoiste oblicze liberalizmu, Warszawa 2012, rozdz. 2-3

Kopciuch L., Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Lublin 2014, s. 239-250

I. Kant – Idea historii powszechnej w aspekcie kosmopolitycznym, [w:] I. Kant, Pisma z filozofii historii, Kęty 2005

I. Kant, Co to jest oświecenie?, [w:] I. Kant, Pisma z filozofii historii, Kęty 2005 (a także [w:]: T. Kroński, I. Kant, Myśli i Ludzie, Warszawa)

L. Kopciuch, Człowiek historyczny Immanuela Kanta, [w:] red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Wyd. UJ, Kraków 2010.

A. de Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, fragmenty

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, PIW, Warszawa 1976, część IV.

Marks K. - Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, podrozdział Praca wyobcowana.

Marks K. – Tezy o Ludwiku Feuerbachu

Efekty uczenia się:

01 Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz metodologicznej nowożytnej filozofii społecznej i filozofii historii - K_W01

H1A_W01

S1A_W01

02 Zna terminologię, okresy i stanowiska w nowożytnej filozofii społecznej oraz ich powiązanie z innymi dyscyplinami - w zakresie ważnym dla rozumienia mechanizmów kreatywności społecznej - K_W02, K_W06

H1A_W02

H1A_W03

H1A_W05

S1A_W01

03 Ma podstawową wiedzą na temat głównych okresów, sporów i modelowych stanowisk w nowożytnej filozofii historii - K_W02, K_W06

H1A_W02

H1A_W03

H1A_W05

S1A_W01

04 Ma podstawową wiedzę na temat wpływu koncepcji nowożytnych (z zakresu refleksji nad procesami społeczno-historycznymi) na koncepcje współczesne K_W02, K_W06

H1A_W02

H1A_W03

H1A_W05

S1A_W01

05 Potrafi stosować nowożytne teorie społeczne jako narzędzie pomocne w interpretacji zachowań społecznych oraz w formułowaniu programów inicjowania aktywności jednostek i grup społecznych - K_U04

H1A_U04

o6 Potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne opracowujące zagadnienia nowożytnych filozoficznych teorii społecznych oraz wykorzystujące argumentacje z tych teorii - K_U09

H1A_U08

H1A_U09

S1A_U09

S1A_U10

07 Ma świadomość konieczności przestrzegania różnorodnych wartości i norm ( w tym moralnych) – w działaniach społecznych i pobudzaniu zachowań kreatywnych K_K04

H1A_K04

S1A_K04

08 Ma świadomość konieczności przestrzegania w działalności zawodowej norm prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K04

H1A_K04

S1A_K04

09 Docenia wartość zachodniego dziedzictwa społeczno--kulturowego oraz rozumie znaczenie działań mających na celu jego zachowanie i twórczy rozwój - K_K05

H1A_K05

Efekty uczenia się dla studentów zaczynających studia w roku 2019:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Grzegorz Bednarczyk, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.