Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sfera publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sfera publiczna
Jednostka: Zakład Socjologii Zmiany Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

### Wykład – 2 ECTS

• Aktywne uczestnictwo w wykładzie 30h - 0,5 ECTS

• Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w egzaminie – 30h – 1 ECTS

• Czytanie literatury, przygotowywanie notatek – 15h - 0,5 ECTS


### Konwersatorium - 1 ECTS

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych 15h - 0,5 ECTS

• Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia ćwiczeń: przygotowanie notatek, czytanie literatury - 15h = 0,5 ECTS.


### Razem – 90 h (3 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie końcowe ustne - K_W01 K_W02 K_W06 K_W14 K_W03 K_W05 K_W08 K_U09 K_U13

K_U02 K_U04 K_U07


Aktywność – K_W06 K_W05 K_W08 K_W06 K_W08 K_U07 K_U09 K_U09 K_K03 K_K06 K_K05

Literatura:

Castells, Manuel. 2008. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. „The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science” 616:78-93.

Correia, João Carlos Ferreira. 2011. Public Sphere Reconsidered. Theories and Practices. Covilhã: LabCom Books.

Ferree, Myra Marx, William W. A. Gamson, Jürgen Gerhards, and Dieter Rucht. 2002. Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies. „Theory and Society” 31:289-324.

Fossum, John Erik, Philip Schlesinger (red.). 2006. The European Union and the Public Sphere: A Deliberative Democratic Perspective. London: Routledge

Guidry, John A, and Mark M. Q. Sawyer. 2003. Contentious Pluralism: The Public Sphere and Democracy. „Perspective on Politics” 1:273-289.

McKee, Alan. 2004. The Public Sphere: An Introduction. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press.

Papacharissi, Zizi. 2002. The Virtual Sphere the Internet As a Public Sphere. „New Media & Society” 4:9-27.

Polletta, Francesca. 1999. Free Spaces" in Collective Action. „Theory and Society“ 28:1-38.

Raciborski, Jacek. 2011. Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tilly, Charles. 2010. The Rise of the Public Meeting in Great Britain, 1758-1834. „Social Science History”. 34:291-299.

Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005. Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma podstawową wiedzę na temat specyfiki metodologicznej i przedmiotowej filozofii społecznej, a także zna podstawową terminologię, niezbędna do zrozumienia swoistości sfery publicznej i kreatywności społecznej K_W01 K_W02 K_W06

posiada podstawową filozoficzną wiedzę o człowieku i instytucjach – jako podmiotach i przedmiotach kreatywnego działania w sferze publicznej – oraz zna zakres, a także strukturę życia publicznego i rozumie na czym polega ład w sferze publicznej K_W03 K_W05 K_W08

posiada wiedzę na temat typów aktywności w sferze publicznej oraz na temat transformacji sfery publicznej K_W14

posiada elementarną wiedzę na temat potencjału działania kreatywnego w sferze publicznej. K_W14

ma podstawową socjologiczną wiedzę na temat zjawisk społecznych i kulturowych, zna podstawową terminologię, niezbędna do zrozumienia specyfiki sfery publicznej i kreatywności społecznej K_W01 K_W02 K_W06

posiada podstawową wiedzę socjologiczną i politologiczną o instytucjach życia publicznego, strukturze i stratyfikacji społecznej. Zna mechanizmy kontroli społecznej oraz ma wiedzę na temat obszarów kreatywnego działania w sferze publicznej K_W03 K_W05 K_W08

Umiejętności

potrafi zdobytą wiedzę z zakresu filozofii społecznej wykorzystać do formułowania i analizy problemów dotyczących sfery publicznej oraz do pobudzania i wspierania kreatywnego działania jednostek i grup społecznych K_U02 K_U04 K_U07

potrafi przygotowywać typowe prace pisemne, prezentacje i ustne wystąpienia dotyczące zagadnień z zakresu filozofii społecznej wykorzystując przy tym odpowiednią argumentację K_U09

potrafi odnaleźć te obszary sfery publicznej, w których można działać w sposób kreatywny; potrafi wskazać ograniczenia i przeszkody w twórczym działaniu K_U13

potrafi posługiwać się kategoriami pojęciowymi z zakresu socjologii i nauk politycznych do konceptualizacji i analizy problemów sfery publicznej, a także rozpoznawania kreatywnego działania aktorów społecznych K_U02 K_U04 K_U07

Kompetencje

potrafi przygotowywać typowe prace pisemne, prezentacje i ustne wystąpienia dotyczące zagadnień z zakresu filozofii społecznej wykorzystując przy tym odpowiednią argumentację K_U09

potrafi odnaleźć te obszary sfery publicznej, w których można działać w sposób kreatywny; potrafi wskazać ograniczenia i przeszkody w twórczym działaniu K_U13

posiada motywację do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i aktywnego rozwijania umiejętności związanych działaniem w sferze publicznej K_K01

potrafi określać zasady dialogu oraz współdziałania w sferze publicznej oraz docenia znaczenie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu publicznym K_K03 K_K06

ma świadomość istnienia i respektowania zasad i wartości konstytuujących etos sfery publicznej w tym przestrzegania w swych działaniach norm prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K04

docenia wartość dziedzictwa kulturowego własnego kraju i kultury zachodniej, ale także respektuje wartość innych kultur K_K05

jest odpowiednio zmotywowany do podnoszenia swoich kompetencji poznawczych i analitycznych do prowadzenia refleksji teoretycznej nad różnym obszarami sfery publicznej K_K01

potrafi definiować funkcje zasad dialogu obywatelskiego, negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów sferze publicznej K_K03 K_K06

jest świadomy istnienia norm społecznych (formalnych i nieformalnych), sterujących działaniami aktorów społecznych w sferze publicznej K_K04

docenia znacznie procesów socjalizacji w społeczeństwie, które posiada określoną historię i tradycje kulturowe K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chodak
Prowadzący grup: Jarosław Chodak, Andrzej Stawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.