Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywność personalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreatywność personalistyczna
Jednostka: Zak. Hist. Filozofii Starożytnej i Średn
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

6,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

19,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

20,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

• końcowe zaliczenie pisemne

• obecność na zajęciach

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)


Pełny opis:

Celem modułu "Kreatywność personalistyczna" jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami imagologii oraz personalizmu. Student nabywa wiedzę w zakresie kreowania własnego wizerunku oraz podstawowych trendów teoretycznych, problemów i stanowisk formułowanych w personalistycznej myśli filozoficznej.

Literatura:

J.M. Burgos, Personalizm, tł. K. Koprowski; Warszawa 2010;

J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna. Od strategii do kreacji. Warszawa 2009;

I. Kysztymowa, Kreacja wizerunku osobowego, Poznań 2013

A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne. Wrocław Warszawa Kraków, 2005;

K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2003;

K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985;

W. Granat, Personalizm chrześcijański: Teologia osoby ludzkiej, Poznań

1985;

W. Granat, Osoba ludzka: próba definicji, Lublin 2006;

A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, tł. I. Wyrzykowska,

Warszawa 1986.

Efekty uczenia się:

01 K_W01 Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej personalizmu. Zna podstawowe pojęcia niezbędne do zrozumienia personalizmu i jego koncepcji człowieka- K_W01

H1A_W01,S1A_W01

02 Ma podstawową wiedzę filozoficzną o człowieku jako bycie osobowym i aktywnym kreatorze samego siebie oraz struktur i relacji społecznych K_W05

H1A_W04, S1A_W05

03 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury zachodniej i innych kultur oraz ma wiedzę na temat występującego w nich rozumienia ludzkiej osoby K_W09

H1A_W07,S1A_W06

04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu filozofii personalistycznej i w oparciu o nią krytycznie analizować teoretyczne i praktyczne sytuacje problemowe K_U03

[H1A_U03,S1A_U07]

05 Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami aksjologicznymi i ujęciami teoretycznymi z zakresu personalizmu K_U04

[H1A_U04]

06 Potrafi zastosować wiedzę personalistyczną do kreacji własnej osoby, jak i do pobudzania kreatywności innych jednostek K_U04

[H1A_U04]

07 Ma świadomość istnienia i konieczności respektowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w sferze publicznej, wyznaczających granice działania kreatywnego jednostki K_K04

[H1A_K04,S1A_K04]

08 Docenia wartość dziedzictwa kulturowego swojego kraju, Europy i świata – zwłaszcza w kontekście działań twórczych. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie tego dziedzictwa jak i dalszy jego rozwój K_K05

[H1A_K05]

09 Umie rozpoznać potrzeby indywidualne i społeczne osób, by pobudzać ich indywidualną i społeczną kreatywność K_K08

[H1A_K03,S1A_K03]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.