Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kreatywności
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 2 punkty ECTS

Godziny niekontaktowe – 2 punkty ECTS

45 godz. – udział w zajęciach

2 godz. – egzamin

2 godz. - kolokwium

4 godz. - zaliczenie

Razem: 53 godz. = 2 ECTS

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej 10 godz.

Przygotowanie do kolokwium 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

Razem 55 godz. = 2 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium - W01, W02, W03, W04, K10

Praca zaliczeniowa - U05, U06, U07, K08, K09


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w problematykę psychologii kreatywności oraz rozwijanie kluczowych kompetencji w tym obszarze. W czasie zajęć prezentowane są klasyczne oraz współczesne koncepcje psychologiczne dotyczące kreatywności, jej kryteriów, przejawów oraz możliwości stymulowania. Psychologiczne aspekty kreatywności (osobowościowe, intelektualne, emocjonalno-motywacyjne) omawiane są z uwzględnieniem ich kontekstu społecznego. Rozwijane są również kompetencje w obszarze planowania oraz realizowania działań kreatywnych, twórczego myślenia i działania. Zajęcia warsztatowe umożliwiają kształtowanie i doskonalenie postaw twórczych, a także umiejętności współpracy i współdziałania.

Literatura:

Nęcka E. (2012). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka E. Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B. (2012). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Popek S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: UMCS

Popek S. (2015). W kręgu aktywności twórczej. Lublin: UMCS.

Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J. (2015). Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył moduł:

W01: Wskazuje rozumienie kreatywności w psychologii oraz charakteryzuje podstawowe koncepcje psychologiczne w tym obszarze - K_W02, K_W05, K_W06

W02: Opisuje podstawowe kryteria twórczości - K_W05

W03: Charakteryzuje indywidualne i społeczne uwarunkowania twórczości - K_W02

W04: Analizuje problematykę twórczości z uwzględnieniem społecznego kontekstu kreatywności oraz odbioru dzieł twórczych - K_W06

U05: Potrafi formułować i krytycznie analizować problemy z zakresu psychologii kreatywności - K_U02, K_U03

U06: Wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii kreatywności do projektowania działań kreatywnych - K_U06, K_U12 K_U13

U07: Planować i realizować zadania rozwijające kreatywność jednostek i grup społecznych - K_U06, K_U12, K_U13 K_K08

K08: Myśli i działa w sposób kreatywny - K_K07

K09: Pracuje zespołowo, współdziała i współpracuje z innymi osobami - K_K02

K10: Uwzględnia aspekty etyczne i normatywne w zagadnieniach z obszaru psychologii kreatywności - K_K04, K_K08, K_W13

Efekty uczenia się obowiązujące dla cyklu dydaktycznego 2019/2020

Student, który zaliczył przedmiot:

01: Posiada zaawansowaną wiedzę na temat rozumienia kreatywności w psychologii oraz podstawowych koncepcji psychologicznych w tym obszarze - K_W01, K_W02

02: Opisuje najważniejsze psychologiczne kryteria twórczości - K_W02

03: Charakteryzuje różnorodne, ogólne i szczegółowe indywidualne i społeczne uwarunkowania twórczości - K_W05, K_W06

04: Wykazuje zaawansowaną wiedzę na temat twórczości z uwzględnieniem jej społecznego kontekstu oraz odbioru dzieł twórczych - K_W05, K_W06

05: Posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów związanych z psychologią kreatywności - K_U01, K_U04

06: Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, opierając się na rozpoznaniu ludzkich potrzeb indywidulanych i społecznych - K_U02

07: Potrafi pracować zespołowo, współdziałać i współpracować z innymi osobami - K_U08, K_U04

08: Potrafi efektywnie planować i realizować procesy związane z uczeniem się i osobistym rozwojem - K_U09

09: Jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii kreatywności w projektowaniu działań kreatywnych, z zaangażowaniem i odpowiedzialnością - K_K02, K_K03, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tychmanowicz
Prowadzący grup: Anna Tychmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.