Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rudymentarna wiedza dotycząca dziejów kultury i sztuki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

12,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. ocena aktywności na zajęciach
Pełny opis:

I. Typy i sposoby funkcjonowania systemów i światów artystycznych (art worlds); (sztuka wysoka - high arts, kultura popularna, twórczość ludowa, sztuka naiwna i art brut).

II. Kultura artystyczna XX i XXI wieku. Ruchy awangardowe. Modernizm i postmodernizm - rys historyczny.

III. Podstawy interpretacji dzieła sztuki. Ikonografia i ikonologia. Elementy formalnej analizy dzieła malarskiego i filmowego.

IV. Tożsamość artysty w dobie ponowoczesności. Mitologizacje, autonarracje.

V. Mechanizmy funkcjonowania współczesnego rynku sztuki - wybrane problemy.

Literatura:

- Bieszczad Lilianna, Sztuka w epoce cybernetycznej; pomiędzy estetyzacją rzeczywistości a ontologizacją sztuki, [w:] Piękno w sieci: estetyka a nowe media, red. Krystyna Wilkoszewska, Kraków 1999.

- Czerwiński Marcin, Sztuka w pejzażu kultury, Warszawa 1997.

- Dziamski Grzegorz, Estetyka wobec przeobrażeń dwudziestowiecznej praktyki artystycznej, w: tenże, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, (rozdz. III), Poznań 1996, str. 55-80

- Dziemidok Bohdan, Deestetyzacja sztuki i estetyzacja życia codziennego. Kwestia zaspokajania podstawowych potrzeb estetycznych w kulturze postmodernistycznej, [w:] tegoż, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2012.

- Golka Marian, Zagadnienia socjologii sztuki, [w:] tegoż, Socjologia kultury, Warszawa 2008.

- Gołaszewska Maria, Umiejętność włączania sztuki w całokształt swego życia, [w:] tejże, Kultura estetyczna, Warszawa 1989.

- Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Poznań 2016,

- Heinich Nathalie, Część pierwsza. Historia dziedziny, [w:] tejże, Socjologia sztuki, tłum. Agnieszka Karpowicz, Warszawa 2010.

- Lipski Aleksander, Kultura jako rzeczywistość autonomiczna, [w:] Aleksander Lipski, Krzysztof Łęcki, Perspektywy socjologii kultury artystycznej, Warszawa 1992.

- Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań, 2011

- Tatarkiewicz Władysław, Sztuka: Dzieje pojęcia, w: tenże, Dzieje sześciu pojęć, W-wa, 1988, str. 21-52

- Ujma Magdalena, Sztuki wizualne, W-wa 2011,

E. Princi, Awangarda dwudziestego wieku, tłum. Marta Boberska, Wyd. Arkady, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

01. Student posiada rudymentarną wiedzę na temat współczesnego systemu artystycznego, wraz z przynależnymi jej instytucjami tworzenia, obecności, obiegu i wymiany sztuki. K_W03 H1A_W10 S1A_W02

02. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą typów i form działalności instytucji kultury; jest świadom przemian, jakim podlegał system kulturalny w Polsce w ostatnich dekadach; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, (z uwzględnieniem kontekstu lokalnego). K)W12 H1A_W10 S1A_W02

03.Student posiada podstawową wiedzę na temat systemu aksjologicznego regulującego postać współczesnej kultury artystycznej; ma przy tym świadomość wagi etycznego kontekstu, w jakim dokonuje się zarówno tworzenie, jak i odbiór form artystycznych. K_W13 H1A_W03 S1A_W07

04. Student, rozwinąwszy swe kompetencje badawcze, potrafi w sposób możliwie samodzielny przeprowadzić interpretację dzieła sztuki (głównie wykonanego w tradycyjnych mediach). Umie również, przynajmniej w podstawowym zakresie, dokonać analizy wybranych zjawisk życia artystycznego. K_U02 H1A_U02 S1A_U02

05. Student potrafi wyszukiwać informacje dotyczące interesujących go/ją zjawisk kultury artystycznej dzięki rozmaitym kanałom medialnym; umie też, korzystając z nich (np. kanały e-learningowe ) opublikować własną wypowiedź w wybranej materii. K_U08 H1A_U07 S1A_U07

06. Student potrafi współpracować w grupie, uczestnicząc w dyskusjach i przygotowując wspólne zadania twórcze. Jest nie tylko aktywnym mówcą, ale też kulturalnym słuchaczem, otwartym na zdanie innych. K_K02 H1A_K02 S1A_K02

07. Student, świadom wagi dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i Europy, pogłębia postawę aktywnego uczestnika - a w dużej mierze też współtwórcy - współczesnego sobie otoczenia kulturalnego. K_K05 H1A_K05

08. Student ma świadomość znaczenia swego uczestnictwa w życiu publicznym. Rozwija postawę obywatelską, w tym poczucie szczególnej odpowiedzialności za kulturę słowa w społecznych debatach o sztuce. K_06 H1A_K06 S1A_K05

09. Student potrafi myśleć kreatywnie, przyjmując rolę aktywnego odbiorcy sztuki. K_07 S1A_K07

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.