Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etykieta życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etykieta życia publicznego
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a288b1499ac45ecb4f7f73c4e7e2856%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbd3dd24-ceb1-4be0-b084-209ca61a581f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych;

8,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

7,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1 aktywny udział w ćwiczeniach - wypowiedzi,

W2 aktywny udział w ćwiczeniach - wypowiedzi, praca pisemna

W3 aktywny udział w ćwiczeniach - wypowiedzi, praca pisemna

W4 aktywny udział w ćwiczeniach - wypowiedzi

U1 aktywny udział w ćwiczeniach - wypowiedzi, praca pisemna

U2 praca pisemna

U3 prezentacja multimedialna

K1 aktywny udział w ćwiczeniach

K2 aktywny udział w ćwiczeniach

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi savoir-vivre, etykiety biznesowej oraz zasady precedencji. Zajęcia uwrażliwiają studentów na różnice, występujące w etykiecie towarzyskiej, urzędowej i biznesowej. Dodatkowo studenci poznają metody radzenia ze stresem oraz zasady przygotowania udanych wystąpień publicznych i prezentacji multimedialnych.

Literatura:

Kamińska-Radomska J., Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Warszawa 2003;

Kuspys P., Savoir-vivre, sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Poznań 2012;

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

W1 Ma podstawową wiedzę o człowieku oraz zasadach prawidłowego zachowania w różnych aspektach interakcji personalnych - K_W05

S1A_W05

W2 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu etykiety codziennej i biznesowej - K_W06

H1A_W03

W3 Zna różne rodzaje instytucji życia społecznego i więzi społecznych, w tym podległości służbowych - K_W08

S1A_W09

W4 Ma podstawową wiedzę na temat zasad i norm etycznych ważnych dla relacji społecznych - K_W13

S1A_W07

U1 Potrafi porozumiewać się ze specjalistami z wybranych dyscyplin naukowych ważnych dla kreatywności społecznej wykorzystując przy tym znajomość etykiety - K_U08

H1A_U07

U2 Potrafi przygotować różnego rodzaju pisma urzędowe i biznesowe - K_U09

H1A_U08

S1A_U09

U3 Posiada umiejętność przekonującego prezentowania własnego stanowiska z zachowaniem zasad etykiety - K_U11

S1A_U05

H1A_U06

K1 Potrafi efektywnie pracować w zespole - K_K02

S1A_K02

H1A_K02

K2 Wykazuje się inicjatywą oraz gotowością przyjęcia odpowiedzialności za pracę zespołu - K_K02

S1A_K02

H1A_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kasiarz, Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)