Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka performatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka performatywna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

9,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

45,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

35,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

31,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

01 Sprawdzian pisemny; egzamin ustny

02 Ocena udziału w dyskusjach

03 Sprawdzian pisemny; egzamin ustny

04 Sprawdzian pisemny; egzamin ustny

05 Sprawdzian pisemny; egzamin ustny

06 Ocena udziału w dyskusjach

07 Ocena udziału w dyskusjach z reprezentantami instytucji kultury i sztuki

08 Praca pisemna zaliczeniowa

09 Ocena udziału w dyskusjach


Pełny opis:

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat tradycyjnego paradygmatu estetycznego i zmian, jakim uległ w odpowiedzi na przemiany praktyki artystycznej na fali tzw. zwrotu performatywnego. W trakcie zajęć studenci poznają współczesne praktyki artystyczne realizowane w przestrzeniach galeryjnych, a także te, które są aktywne w środowisku społecznym poza murami instytucji sztuki.

Literatura:

- Arystoteles, Poetyka, dowolne wydanie;

- Domańska Ewa, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, w: „Teksty Drugie”, nr 5, 2007, str. 48-61

- Dziamski Grzegorz, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań, 1996

- Fischer-Lichte Erika, Estetyka performatywności, Kraków, 2008

- Gołaszewska Maria, Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa, 1990;

- Morawski Stefan, O przedmiocie i metodzie estetyki, Warszawa 1973;

- Ossowski Stanisław, Co to są przeżycia estetyczne?, w: tenże, U podstaw estetyki, (Dzieła, tom I). Warszawa 1966;

- Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań, 2011;

- Platon, Państwo, [ks. X] dowolne wydanie;

- Rancière Jacques, Estetyka jako polityka, Warszawa, 2007;

- Skowronek Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna (red.), Performatywne wymiary kultury, Kraków, 2012

- Skórzyńska Agata, Subwersje miejskie. Niewyrażalne kultury oporu, :.w „Kultura współczesna”, 2(64)2010, str. 51-65

- Stępień Antoni, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986;

- Stróżewski Władysław, O pojęciach piękna, w: tenże, Istnienie i wartość, Kraków, 1981

- Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, 2012

- Tatarkiewicz Władysław, Postawa estetyczna, literacka i poetycka, w: tenże, Droga przez estetykę, Warszawa, 1972 (lub w: tegoż, Wybór pism estetycznych, Kraków, 2004);

- Wallis Mieczysław, O doznaniu estetycznym, w: tenże, Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i wiedzy o sztuce, Warszawa, 1968;

- Żelazny Mirosław, Źródłowy sens pojęcia estetyka, Toruń 1994;

Efekty uczenia się:

01 Zna podstawowe kategorie estetyczne używane w opisie i interpretacji współczesnych i tradycyjnych praktyk artystycznych.

02 Zna ogólną strukturę instytucjonalną praktyk artystycznych i przestrzenie nieformalnych aktywności twórczych.

03 Zna filozoficzne teorie praktyk artystycznych społecznie zaangażowanych.

04 Zna ogólną historię estetyki filozoficznej, jej dziedzinę i narzędzia teoretyczne.

05 Zna główne założenie i tezy współcześnie funkcjonujących ideologii estetycznych.

06 Zna różne systemy wartościowania zjawisk artystycznych.

07 Potrafi nawiązać dialog z przedstawicielami środowisk twórczych.

08 Potrafi przygotować ustne i pisemne wystąpienie relacjonujące i oceniające wybrane wydarzenie artystyczno-kulturalne lub zreferować zagadnienie z dziedziny estetyki filozoficznej.

09 Rozumie i docenia wagę uczestnictwa w wydarzeniach artystyczno-kulturalnych i rozumie ich wpływ na kształtowanie sfery publicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Marcin Krawczyk, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Marcin Krawczyk, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)