Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia sfery publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.28
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia sfery publicznej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącymi zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze) – 45

Godziny kontaktowe z prowadzącymi zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze) – 5

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze) – 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze) – 30

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze) – 10Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


W2, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


W3, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


W4, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


U1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


U1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


U3, praca pisemna


K1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


K2, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć


K3, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie principiów aksjologii ogólnej i aksjologii sfery publicznej. Wyartykułowane zostaną aksjologiczne normy i reguły interakcji oraz dyskursów społecznych, a także roszczenia aksjologiczne dotyczące sfery publicznej. Wskazane zostaną te dobra i wartości, które winny być respektowane i realizowane w sferze publicznej.

Literatura:

1. T. Buksiński, Podstawy aksjologiczne sfery publicznej, Filo-Sofija Nr 24 (2014/1), s. 21-42; tekst dostępny on line.

2. E. Nowak, K. Cern, Ethos w życiu publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, tłu. A. Krzynówek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

4. M. Saward, Demokracja, przeł. A. Burek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

5. S. White, Równość, przeł. M. Wilk, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

6. H. Brighouse, Sprawiedliwość, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

7. Aktualność wolności: wybór tekstów, wybrali i wstępem opatrzyli B. Misztal i M. Przychodzeń, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.

8. Współczesna filozofia polityki: wybór tekstów źródłowych, red. i wstęp Dorota Pietrzyk-Reeves i Bogdan Szlachta, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003.

9. F. A. Hayek¸ Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, (rozdział 1 Wolność i swobody, rozdział 14 Gwarancje wolności indywidualnej ).

10. M. Walzer, O tolerancji, przeł. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1999 (rozdział 5, Tolerancja nowoczesna i ponowoczesna).

11. M. Novak, Wole osoby i dobro wspólne, przeł. G. Łuczkiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998 (s. 225-249).

12. M. Walzer, Moralne maksimum, moralne minimum, przeł. J. Erbel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012 (r. 2 Sprawiedliwość dystrybucyjna i moralność maksymalistyczna).

13. Komunitaranie. Wybór tekstów, Fundacja Aletheia, Warszawa 2004, A. Gutmann, Cnota demokratycznego samoograniczenia, s. 351-371).

14. A. Rand, Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, (r. 12 Prawa człowieka).

15. P. Domeracki, Negaksjologie sfery publicznej. Społeczna anomia, apatia i atomia, czyli w kręgu mono(seo)kracji, „Ruch Filozoficzny” Vol 71, No 2 (2014), tekst dostępny online

Efekty uczenia się:

Student:

1. posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aksjologii ogólnej i aksjologii sfery publicznej oraz rozumie powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych (K_W06);

H1A_W03

H1A_W05

S1A-W01

2. ma uporządkowaną ogólną, a w wybranych aspektach szczegółową wiedzę z aksjologii ogólnej i aksjologii sfery publicznej, posiadającą znaczenie przy rozpatrywaniu i kształtowaniu dążeń grup społecznych oraz ich kreatywnych działań publicznych (K_W07);

H1A_W04

3. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji aksjologicznych fundamentów kultury zachodniej, w tym światopoglądów, instytucji religijnych oraz ideologii społeczno-politycznych (K_W09);

H1A_W07

S1A_W06

4. ma podstawową wiedzę na temat rodzajów wartości oraz aksjologicznych norm i społecznych reguł organizujących trendy, struktury, instytucje i inne elementy życia publicznego (K_W13);

S1A_W07

H1A_W03

5. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów oraz prezentację wyników, dotyczących funkcjonowania wartości w sferze publicznej (K_U02);

H1A_U02

S1A_U02

6. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów oraz twórczo rozwijać własne praktyki badawcze kierując się merytorycznymi i aksjologicznymi wskazówkami opiekuna naukowego (K-U01);

H1A_U03

S1A_U07

7. potrafi porozumiewać się, wykorzystując twórczo różne kanały, media i techniki komunikacyjne, ze specjalistami z zakresu aksjologii (K_U08);

H1A_U07

S1A_U07

8. potrafi analizować i formułować propozycje twórczych i skutecznych strategii działania w obszarze życia jednostkowego i publicznego (K_U13);

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

9. potrafi określić priorytety służące publicznej realizacji wybranych wartości (K_K03);

H1A_K03

S1A_K03

10. docenia wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie oraz twórczy rozwój, a także docenia role kultywowania wartości w historii (K_K05);

H1A_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zdybel
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk, Jolanta Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk, Lech Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)