Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.38
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu kreatywności społecznej, psychologii interakcji społecznych oraz psychologii osobowości i motywacji.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

5,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

55,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

przygotowanie referatu

udział w dyskusjach

przygotowanie pracy licencjackiej

Pełny opis:

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy licencjackiej. Seminarium trwa 2 semestry (60 godzin). Szczegółowe informacje zawierają sylabusy przedmiotów opublikowane przez wykładowców prowadzących seminaria.

Literatura:

Szczegółowa literatura podmiotowa i przedmiotowa zostanie dostosowana do zainteresowań uczestników seminarium

S.Pinker, How the mind Works, W.W.Norton & Company, New York, London 1997,

J.Searle, Mind, Language and Society: Philosophy in the Real World, Basic Books, New York 1999, tłum. polskie (D.Cieśla) Język umysł społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1999.

R.Tadusiewicz, Daleko nam do sztucznego mózgu, w: Charaktery. Nr 1/ 2006, s. 38-43.

E. Pöppel, Grenzen des Bewusstseins Über Wirklichkeit Und Welterfahrung, Deutche Verlags-Anstalt Gmbh, Stuttgart 1985, tłum. Polskie (A.D.Tauszyńska) Granice świadomości. O rzeczywistości i doznawaniu świata. PIW, Warszawa 1989.

E. Nęcka, Inteligencja a procesy poznawcze, Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

01 potrafi omówić zasady redakcji pracy licencjackiej

02 potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informację dotyczącą tematu pracy oraz sporządzić bibliografię

03 potrafi szczegółowo omówić i przeanalizować podstawowe stanowiska w obszarze związanym z tematem pracy

04 umie sformułować zadanie badawcze, dobrać odpowiednie narzędzia i metody badawcze oraz formułować i uzasadniać wnioski

05 umie dokonać krytycznego podsumowania omawianego problemu i opracować w formie pisemnej wyniki badań

06 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

08 przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Lesław Hostyński, Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba, Leszek Kopciuch, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Krzysztof Polit, Jolanta Świderek, Jolanta Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Lesław Hostyński, Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba, Leszek Kopciuch, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Krzysztof Polit, Jolanta Świderek, Jolanta Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziekanowska, Jolanta Kociuba, Leszek Kopciuch, Andrzej Ostrowski, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Dorota Tymura, Jolanta Zdybel, Lech Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dziekanowska, Jolanta Kociuba, Leszek Kopciuch, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Paweł Sikora, Dorota Tymura, Jolanta Zdybel, Lech Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Błażej Dyczewski, Lesław Hostyński, Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba, Leszek Kopciuch, Urszula Kusio, Cezary Mordka, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Anna Tychmanowicz, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Błażej Dyczewski, Lesław Hostyński, Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba, Leszek Kopciuch, Marcin Krawczyk, Urszula Kusio, Cezary Mordka, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Anna Tychmanowicz, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Jolanta Kociuba, Agnieszka Kolasa-Nowak, Marcin Krawczyk, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Elżbieta Szul, Anna Tychmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Lesław Hostyński, Jolanta Kociuba, Agnieszka Kolasa-Nowak, Marcin Krawczyk, Mariola Kuszyk-Bytniewska, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Elżbieta Szul, Anna Tychmanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Justyna Rynkiewicz, Elżbieta Szul, Anna Tychmanowicz, Dorota Tymura, Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Lesław Hostyński, Małgorzata Kuśpit, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Justyna Rynkiewicz, Elżbieta Szul, Anna Tychmanowicz, Dorota Tymura, Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lesław Hostyński, Teresa Pękala, Krzysztof Rojek, Elżbieta Szul, Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)