Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.40
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wypełniony dziennik praktyk

Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki

Indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę


Pełny opis:

Zasadniczym celem praktyk zawodowych jest upraktycznienie programu kształcenia. Praktyki obejmują 90 godzin i są realizowane na II roku studiów pierwszego stopnia. W trakcie praktyk student powinien zapoznać się z zasadami funkcjonowania różnego typu instytucji i organizacji publicznych i państwowych, nabyć podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojęta kreatywnością oraz uzyskać właściwe kompetencje wykonawcze.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA OD ROCZNIKA 2017/2018

1. posiada ogólną i uszczegółowioną wiedzę na temat zasad funkcjonowania wybranej instytucji publicznej

K_W03

K_W04

K_W12

K_W13

2. zna typową problematykę, jaka zajmuje się wybrana instytucja sfery publicznej

K_W03

K_W04

K_W12

K_W13

3.potrafi uczestniczyć w wykonywaniu typowych dla wybranej instytucji czynnościach zawodowych

K_U03

4. potrafi aplikować zdobytą wiedzę filozoficzną, socjologiczna i psychologiczną w rozwiązywaniu problemów typowych dla pracy w wybranej instytucji

K_U03

K_U04

K_U12

K_U05

K_U06

5. posiada umiejętność analizowania działań własnych i innych osób, formułowania wniosków i szerszych strategii dotyczących tychże działań oraz umiejętność merytorycznego argumentowania

K_U07

K_U13

6. potrafi efektywnie komunikować się innymi osobami pracującymi w wybranej instytucji

K_U08

K_U11

7. rozumie potrzebę ciągłego powiększania swojej wiedzy i kompetencji

K_K01

8. rozumie znaczenie pracy grupowej

K_K02

9. w zakresie problemów zawodowych jest nastawiony na poszukanie rozwiązań kreatywnych.

K_K07

EFEKTY KSZTAŁCENIA OD ROCZNIKA 2015/2016

W zakresie umiejętności:

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów oraz twórczo rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne, kierując się merytorycznymi i aksjologicznymi wskazówkami opiekuna naukowego - K_U03

H1A_U03

S1A_U07

2. potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu filozofii, w tym także teoriami wartości, oraz aplikować je praktycznie w zakresie właściwym dla wspierania, pobudzania i rozwijania kreatywności jednostkowej i społecznej w typowych sytuacjach profesjonalnych - K_U04

H1A_U04

3.potrafi samodzielnie oraz we współpracy z innymi osobami posługiwać się wybranymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii i innych wybranych nauk społecznych w działaniach wspierających kreatywność społeczną -K_U05

S1A_U02

4. posiada umiejętność prognozowania i analizowania zjawisk społecznych, formułowania wniosków i poglądów w ważnych sprawach życia społecznego, w szczególności w kontekście społecznej kreatywności, oraz umiejętność merytorycznego argumentowania - K_U07

S1A_U01

S1A_U04

S1A_U08

H1A_U06

5. potrafi porozumiewać się, wykorzystując twórczo różne kanały, media i techniki komunikacyjne, ze specjalistami z wybranych dyscyplin naukowych ważnych dla kreatywności społecznej - K_U08

H1A_U07

S1A_U07

6.posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, prezentacji i ustnych wystąpień w języku polskim i wybranym języku obcym nowożytnym, dotyczących zagadnień z zakresu kreatywności społecznej - K_U09

H1A_U08

H1A_U09

S1A_U09

S1A_U10

7. potrafi umiejętnie i skutecznie posługiwać się różnymi rodzajami wypowiedzi i perswazji w debatach publicznych oraz w działaniach wspierających innowacyjność i kreatywność, odwołując się do poznanych sposobów perswazji i argumentacji - K_U11

S1A_U05

H1A_U06

8. potrafi wykorzystać wiedzę o rodzajach działania kreatywnego do samodzielnego oraz we współpracy z innymi rozwiązywania problemów z zakresu życia jednostkowego i społecznego - K_U12

H1A_U05

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

9. potrafi analizować i formułować propozycje twórczych i skutecznych strategii działania w obszarze życia jednostkowego i społecznego -K_U13

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

W zakresie kompetencji społecznych:

1. posiada motywację do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i aktywnego rozwijania umiejętności związanych z wykonywanym zawodem - K_K01

H1A_K01

S1A_K01

S1A_K06

2. potrafi aktywnie współpracować w grupie, przyjmując w niej kreatywnie różne role --K_K02

H1A_K02

S1A_K02

3. potrafi określać priorytety służące skutecznej realizacji wybranych zadań, związanych z działaniem kreatywnym i pobudzaniem kreatywności i przedsiębiorczości - K_K03

H1A_K03

S1A_K03

4. ma świadomość konieczności posługiwania się systemami normatywnymi i konkretnymi wartościami związanymi z działaniem kreatywnym, w tym świadomość konieczności respektowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - K_K04

H1A_K04

S1A_K04

5. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie oraz ich twórczy rozwój, a także docenia rolę działań twórczych w historii i współczesności Europy - K_K05

H1A_K05

6. potrafi - w różnych indywidualnych i społecznych rolach - myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

S1A_K07

7. rozumie znaczenie adekwatnego rozpoznania potrzeb indywidualnych i społecznych dla skutecznego pobudzania kreatywności jednostek i grup społecznych - K_K08

H1A_K03

S1A_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)