Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne zastosowania logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne zastosowania logiki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 2 punkty ECTS

30 – zajęcia;

2 – zaliczenie

15- Konsultacje i zaliczenie

Razem: 47 = 2 ECTS


Godziny niekontaktowe – 1 punkty ECTS

Przygotowanie do zajęć 15 godz,

Przygotowanie do zaliczenia 10

Razem 25 = 1 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność na zajęciach

pisemne prace domowe

test

Pełny opis:

Rozumienie i przyczyny nieporozumień. Wieloznaczność, amfibolia, ekwiwokacja,

metafora, niedopowiedzenie, nieostrość, okazjonalność. Typowe błędy

wysławiania się. Celowe konstruowanie wypowiedzi niejasnych i ich

wykorzystanie. Nieszczerość.

Definiowanie. Rodzaje definicji. Błędy definiowania. Wykorzystanie definicji w

konstruowaniu wypowiedzi i w argumentacji. Definicje a jasność wypowiedzi.

Analityczność i relacje logiczne. Wynikanie, równoważność, sprzeczność,

niezależność. Kwadrat logiczny. Relacje logiczne w argumentacji.

Twierdzenia, pytania, odpowiedzi. Rodzaje twierdzeń. Opisy, oceny,

przypuszczenia. Rodzaje pytań. Konstruowanie pytań sugestywnych. Unikanie

odpowiedzi. Wykorzystanie twierdzeń pytań i odpowiedzi w argumentacji.

Twierdzenie i pytanie a sugerowanie.

Uzasadnianie i obalanie twierdzeń. Wnioskowania dedukcyjne. Wnioskowania

indukcyjne. Entymematy. Analogie. Pojęcie „dowodu”. Błędy wnioskowania.

Intuicyjna ocena poprawności wnioskowań. Uzasadnienia bezpośrednie. Metody

falsyfikacji. Poprawne i niepoprawne zastosowanie wnioskowań w argumentacji.

Przekonania. Źródła przekonań. Ocena wiarygodności przekonań. Wykorzystanie

oceny wiarygodności przekonań w argumentacji.

Przekonywanie. Rodzaje argumentów. Argumenty uczciwe i nieuczciwe. Niektóre

chwyty erystyczne. Niektóre techniki perswazyjne. Reguły dyskutowania.

Dyskusje racjonalne i nieracjonalne. Pojęcie „zwycięstwa” w dyskusji.

Literatura:

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach;

N. Łubnicki, Nauka poprawnego myślenia;

H. Lemmermann, Komunikacja werbalna;

K. Szymanek, K. Wieczorek, Sztuka argumentacji, ćwiczenia w badaniu

argumentów;

Z. Ziembiński, Logika praktyczna

Efekty uczenia się:

01 K_W06 H1A_W03 H1A_W05 S1A_W01 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu logiki

02 K_W07 H1A_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach teorii argumentacji

03 K_W11 H1A_W09 S1A_W06 ma podstawową wiedzę w zakresie natury języka, jego funkcji komunikacyjnych, deskryptywnych i perswazyjnych

04 K_U01 H1A_U01 S1A_U02 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać wiarygodność oraz selekcjonować informacje z wykorzystaniem narzędzi logicznych

05 K_U11 H1A_U06 S1A_U05 potrafi posługiwać się różnymi rodzajami poprawnych logicznie wypowiedzi

06 K_U11 H1A_U06 S1A_U05 umie logicznie poprawnie argumentować

07 K_K03 H1A_K03 S1A_K03 potrafi stosować wybrane narzędzia logiczne w analizie ważności problemów

08 K_K03 H1A_K03 S1A_K03 potrafi określać priorytety działania wykorzystując narzędzia logiczne

09 K_K03 H1A_K03 S1A_K03 potrafi dobierać różnej wagi argumenty dostosowane do typów uczestników dyskursu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Świderek
Prowadzący grup: Jolanta Świderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon, Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Monika Malmon, Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Monika Malmon, Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Malmon, Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)