Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religia w nowoczesnym społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religia w nowoczesnym społeczeństwie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aD2LwoQD76kbSeJAfchlNnuiUyXjj2HcwnnPfHQSF5oA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=089bf0a5-8406-4536-bd64-be584ffa465b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

12,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji, zaliczeń, egzaminu

60,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

36,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

36,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

36,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1. wykład -egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

W2. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

W3. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

W4. konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

W5. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

U1. konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

U2. konwersatorium - ocena referatu przygotowanego przez studenta i wygłoszonego na zajęciach

K1. wykład - egzamin ustny, konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

K2. konwersatorium - pisemny test, ocena ciągła

Pełny opis:

Połączony z prezentacją wykład informacyjny, orientujący w szerokim spektrum zagadnień religioznawczych. Zapoznający słuchaczy z różnymi sposobami ujmowania zjawiska religii, obejmujący charakterystykę doktryn, praktyk i organizacji, występujących w szeregu systemów religijnych oraz zagadnienia związane z obecnością/nieobecnością religii w nowoczesnym społeczeństwie

Literatura:

1. P. Berger, Święty baldachim, Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków 2005

2. P. Beyer, Religia i globalizacja, Nomos, Kraków 2005

3. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2005

4. M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii, Volumen, Warszawa 1994

5. G. Widengren, Fenomenologia religii, Nomos, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1. posiada podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach religijnych i związanych z nimi instytucjach publicznych (kulturalnych, politycznych) w obszarach Wschodu i Zachodu, stanowiących dziedzinę działania kreatywnego - K_W03 / H1A_W10, S1A_W02

W2. posiada uporządkowaną wiedzę ogólną, w niektórych aspektach pogłębioną, z zakresu religioznawstwa, w tym przede wszystkim historii religii oraz rozumie jego powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych - K_W06 / H1A_W03, H1A_W05,

S1A_W01

W3. posiada podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych osiągnięciach w zakresie filozofii, socjologii, psychologii i kognitywistyki religii, ważnych dla rozumienia współczesnego społeczeństwa i dla inicjowania w nim działań kreatywnych - K_W08 / H1A_W06, S1A_W09

W4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury zachodniej oraz innych kultur, w tym światopoglądów, form aktywności i instytucji religijnych - K_W09 / H1A_W07, S1A_W06

W5. ma podstawową, a w niektórych aspektach pogłębioną wiedzę na temat ugruntowanych w religiach wartości moralnych i pozamoralnych oraz norm i reguł wyznaczających trendy oraz wpływających na organizację struktur, instytucji i innych elementów życia publicznego, jak również animujących i wzmagających innowacyjność i odpowiedzialne działanie kreatywne - K_W13 / H1A_W03, S1A_W07

Umiejętności

U1. Ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych i jest przygotowany do badań - K_U01, K_U02, K_U03 / H1A_U01, S1A_U02, H1A_U02, S1A_U02, H1A_U03, S1A_U07

U2. posiada umiejętność prognozowania i analizowania zjawisk społecznych, formułowania wniosków i poglądów w ważnych sprawach życia społecznego związanych z aktywnością religijną , w szczególności w kontekście społecznej kreatywności, oraz umiejętność merytorycznego argumentowania w odnośnych kwestiach - K_U07 / H1A_U06, S1A_U01, S1A_U04, S1A_U08,

U3. posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących wpływu religii na życie społeczne - K_U09 / H1A_U08, H1A_U09, S1A_U09, S1A_U10

Kompetencje społeczne

K1. ma świadomość konieczności posługiwania się systemami normatywnymi i konkretnymi wartościami obecnymi w religiach i poza nimi, związanymi z działaniem kreatywnym, w tym świadomość konieczności respektowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - K_K05 / H1A_K04,

S1A_K04

K2. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy w obszarze religii, ma świadomość odpowiedzialności za jego zachowanie, a także docenia rolę działań twórczych na polu religii w historii i współczesności Europy - K_K05 / H1A_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Michał Kasiarz, Krzysztof Kosior, Marek Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior, Marek Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior, Marek Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior, Marek Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kosior
Prowadzący grup: Krzysztof Kosior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)