Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.72 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konsultacje 10

Godziny niekontaktowe (własna praca studenta)

Przygotowanie się do zaliczenia 20

Liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

wykład, test, w przypadku niezaliczenia testu zaliczenie ustne


Pełny opis:

Wykład zawiera istotne informacje na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej filozofii jako jednej z dziedzin kultury duchowej człowieka, jej struktury wewnętrznej wyznaczonej przez określone obszary problemowe, takie jak byt, poznanie oraz wartości, ponadto wiedzę o tworzeniu i rozwoju kategorii filozoficznych niezbędnych do wyjaśniania świata, ilustrowanych przez przykłady ważnych stanowisk filozoficznych w dziejach Zachodu.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii

A. Stępień, Wstęp do filozofii

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III.

Efekty uczenia się:

01 a. Zna w zaawansowanym stopniu miejsce filozofii wśród innych dziedzin kultury, takich jak religia, sztuka, mit, ideologia , światopogląd, nauka, a także działy filozofii (Metafizykę, epistemologię i aksjologię), jej problematykę i terminologię. K_W01, K_W02, P6_W, P6S_WG.

02 a. Zna w zaawansowanym stopniu główne spory w filozofii (spór o ilość bytów, spór o naturę bytu pierwotnego, spór o istnienie Boga, spór o źródła i metody poznania, spór o przedmiot poznania, spór o charakter bytu ludzkiego, spór o dobro najwyższe, spór o rodzaje wartości i ich funkcje w życiu ludzkim i w kulturze. K_W02. P6U_W, P6S_WG.

03 a. Zna w zaawansowanym stopniu zasady argumentacji oraz pojęcia stosowane przez wybitnych filozofów europejskich (Platon, Arystoteles, Augustyn, Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Kant, Hegel, Marks). K_W08, P6U_W, P6S_WK.

04 a. Potrafi analizować problemy filozoficzne, właściwie dobierać informacje i metody ich rozwiązywania. K_U01, P6U_U, P6S_UW.

05 a. Potrafi rozpoznawać i krytycznie analizować uwarunkowania idei filozoficznych oraz sytuować je w danych kontekstach. K_U02, P6U_U, P6S_UW.

06 a. Potrafi brać udział w debatach, przedstawiać i oceniać różne stanowiska na podstawie argumentów. K_U04, P6U_U, P6S_UK.

07 a. Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy, jej uzupełniania i korekty. K_K01, P6U_K, P6S_KO.

08 a. Jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach realizujących dobro społeczne. K_K03, P6U_K, P6S_KO.

09 a. Jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za własne środowisko społeczno-kulturowe zgodnie z własnymi kompetencjami. K_K04, P6U_K, P6S_KO.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Jakuszko
Prowadzący grup: Honorata Jakuszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.