Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.74 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty komunikacji
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

-Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 10

-Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 5

- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze):10


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacje-Projekty-Aktywność-K01, K02

Kolokwium-W03, W04, U01


Pełny opis:

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie szeroko pojęta komunikacja społeczna (komunikacja perswazyjna, komunikacja asertywna, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikacja interpersonalna i komunikacja w grupie). Zostanie podjęty temat konformizmu i nonkonformizmu w perspektywie psychologii wywierania wpływu. Wskazane zostaną różne możliwości wpływu społecznego, np. za pośrednictwem Starych i Nowych Mediów. Komunikacja zostanie przedstawiona jako twórcza i skuteczna strategia działania w obszarze życia jednostkowego i społecznego

Program

1. Zasady pracy podczas warsztatu, ankieta potrzeb dydaktycznych

2. Współczesne teorie komunikacji i analizy terminologiczne

3. Komunikacja perswazyjna, czyli jak kreować przekonania i postawy odbiorców? Konformizm, nonkonformizm i postawy twórcze w procesie perswazji

4. Kreatywna komunikacja interpersonalna i komunikacja w grupie

5. Komunikacja asertywna w różnych indywidualnych i społecznych rolach

6. Komunikacja werbalna i niewerbalna jako twórcza i skuteczna strategia działania w obszarze życia jednostkowego i społecznego

7. Media i komunikacja oraz kreatywne uczestnictwo w życiu publicznym

8. Zasady skutecznej i kreatywnej komunikacji w społeczeństwie. Podsumowanie zajęć

Literatura:

• Alberti R. E., Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

• Baney J., Komunikacja interpersonalna, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

• Bernacka R. E., Konformizm i nonkonformizm a twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2004.

• Bierach A.J., Sztuka czytania z twarzy, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1994.

• Boothman N., Przekonuj i zdobywaj zaufanie w 90 sekund, Techniki mistrza NLP, EDIT Sp. Zo.o., Warszawa 2009.

• Burgess J., Green J., Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

• Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Warszawa 2001

• Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

• Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.

• Gajlewicz M., Techniki perswazyjne. Podstawy, Difin, Warzawa 2009.

• Halavais A., Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

• Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych. Jak skutecznie dyskutować i współpracować, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2003

• Kirkpatrick D., Efekt Facebooka, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011 lub film dokumentalny pt. „Efekt Facebooka”.

• Król-Fijewska M., Trening Asertywności. Scenariusz i wykłady, Instytut Psychologii zdrowia i trzeźwości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1993.

• Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

• Rettberg J.W., Blogowanie, Wydawnitwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 Sikorski W., Niewerbalna komunikacja interpersonalna: doskonalenie przez trening, Difin, Warszawa 2011.

• Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Zimbardo P. G., Leippe M. R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, tłum. P. Kwiatkowski, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Efekty uczenia się:

01. Ma podstawową wiedzę na temat komunikacji oraz jej społecznego znaczenia i wpływu na proces twórczy.

K_W08

H1A_W06

S1A_W09

02. Zna najważniejsze osiągnięcia w zakresie filozofii, socjologii i psychologii komunikacji.

K_W08

H1A_W06

S1A_W09

03. Potrafi ocenić kompetencje komunikacyjne cudzego i własnego działania; potrafi wskazać przeszkody w procesie komunikacyjnym; potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i oceniać informacje perswazyjne oraz ich wpływ na kreatywność. Potrafi - na podstawie zdobytych wiadomości stosować poznaną wiedzę psychologiczną dotyczącą prawidłowości, uwarunkowań ludzkiego zachowania w procesie komunikacji i perswazji.

K_U01 K_U06

H1A_U01

S1A_U02

S1A_U01

S1A_U02

04. Potrafi przeanalizować problem i znaleźć najlepszą strategię rozwiązania w procesie komunikacji. Potrafi wykorzystać umiejętność komunikacji interpersonalnej i komunikacji w grupie w celu samodzielnego lub grupowego rozwiązywania problemów.

K_U12

H1A_U05

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

05. Potrafi korzystać z wiedzy o różnorodnych technikach komunikacyjnych i umie samodzielnie stworzyć metodę kreatywnego działania i skutecznej komunikacji.

K_U13

H1A_U04

S1A_U06

S1A_U07

06. Rozumie znaczenie kompetencji komunikacyjnych dla wykonywanego zawodu i posiada motywację do ciągłego kształcenia się w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnej.

K_K01

H1A_K01

S1A_K01

S1A_K06

07. Potrafi działać i komunikować się w wieloosobowych zespołach; potrafi w grupie przyjmować różne role i style komunikacyjne - zarazem kierować grupą, jak i wykonywać polecenia.

K_K02

H1A_K02

S1A_K02

08. Potrafi wykorzystać media (wyszukiwarki, media społecznościowe, wiedzotwórcze) jako narzędzia w kreatywnym uczestnictwie w życiu publicznym oraz ocenić i zweryfikować informacje pojawiające się w internecie.

K_K06

H1A_K06

S1A_K05

09. Potrafi dostosowywać techniki komunikacyjne do specyfiki zadania; potrafi przyjmować indywidualne i społeczne role oraz style komunikacyjne w celu podejmowania przedsiębiorczych i kreatywnych działań.

K_K07

S1A_K07

10. Potrafi rozpoznać indywidualne i społeczne style komunikacyjne, postawy konformistyczne i nonkonformistyczne oraz zastosować techniki komunikacyjne do pobudzania kreatywności jednostek i grup społecznych.

K_K08

H1A_K03

S1A_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lato
Prowadzący grup: Aleksandra Lato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.