Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacyjność w technice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.81
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacyjność w technice
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład 30h = 2 punkty ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie pisemne i ustne, bieżąca ocena aktywności studentów podczas zajęć

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się z problemami techniki w życiu codziennym i pracy. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia nowości wprowadzanych w technice i umiejętności ich oceniania jako działań innowacyjnych człowieka.

Literatura:

J. Duraj Jan, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wydawnictwo Delfin S.A., Warszawa 2010

Innowacyjność w teorii i praktyce, red. Marian Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006

A. Kamińska, Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2014

Z. Opiekun, W. Orłowicz, F. Stachowicz, Techniki wytwarzania, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

F. Stachowicz, T. Balawander, S. Kut, T. Trzepieciński, Techniki wytwarzania. Przeróbka plastyczna. Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016

Efekty uczenia się:

01. Zna podstawową terminologię niezbędną do zrozumienia specyfiki oraz znaczenia techniki i innowacji w gospodarce i życiu społecznym – K_W02, K_W03, H1A_W02, S1A_W01, S1A_W02, H1A_W10

02. Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu techniki oraz rozumie jej powiązania z innymi dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych i społecznych – K_W06 H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01

03. Ma podstawową wiedzę dotyczącą odpowiedzialności, wartości, norm, reguł obowiązujących przy wprowadzaniu innowacji, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej i społecznej przedsiębiorczości – K_W13, K_W15, S1A_W07, H1A_W03, S1A_W11

04. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informatycznych – K_W16, S1A_W06

05. Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować oraz selekcjonować informacje ważne dla diagnozy potencjału innowacyjności, korzystając z rozmaitych źródeł i sposobów – K_U01, H1A_U01, S1A_U02

06. Potrafi porozumiewać się, wykorzystując twórczo różne kanały, media i techniki komunikacyjne, ze specjalistami z obszaru nauk technicznych oraz potrafi analizować i formułować propozycje twórczych i skutecznych strategii działania innowacyjnego w obszarze życia jednostkowego i społecznego, K_U08, K_U13, H1A_U07, S1A_U07, H1A_U04, S1A_U06, S1A_U07

07. Jest odpowiednio zmotywowany do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i aktywnego rozwijania umiejętności technicznych oraz rozumie znaczenie właściwego rozpoznania potrzeb indywidualnych i społecznych dla skutecznego pobudzania innowacyjności jednostek i grup społecznych – K_K01, K_K08, H1A_K01, S1A_K01, S1A_K06, H1A_K03, S1A_K03

08. Potrafi określać priorytety służące skutecznej realizacji wybranych zadań, związanych z działaniem innowacyjnym i pobudzaniem innowacyjności oraz potrafi - w różnych indywidualnych i społecznych rolach - myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy – K_K03, K_K07, H1A_K03, S1A_K03, S1A_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Klaudiusz Lenik, Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Klaudiusz Lenik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kociuba
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kociuba
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)