Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła kultury współczesnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 2 punkty ECTS

45 – zajęcia

2 – egzamin

5 – konsultacje i zaliczenie

Razem: 52 = 2 punkty ECTS

Godziny niekontaktowe – 2 punkty ECTS

20 – przygotowanie do zajęć

10 - -przygotowanie referatu

20 – przygotowanie do egzaminu

Razem: 50 = 2 punkty ECTS
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

01. Końcowe zaliczenie pisemne, referat, egzamin ustny/pisemny.

02. Końcowe zaliczenie pisemne, referat, egzamin ustny/pisemny.

03. Końcowe zaliczenie pisemne, referat, egzamin ustny/pisemny.

04. Ocena ciągła, referat.

05. Referat.

06. Referat.

07. Ocena ciągła, referat, końcowe zaliczenie pisemne, egzamin ustny/pisemny.

08. Ocena ciągła, referat, egzamin ustny/pisemny.


Pełny opis:

Kultura współczesna jest efektem długiego i zróżnicowanego procesu, rezultatem zbiorowej działalności już od okresu antyku. W dobie postępującej globalizacji na jej treść składają się osiągnięcia coraz szerszego zbioru społeczeństw. Kultura bowiem, jako pojęcie szerokie, wieloznaczne, obejmuje różne poziomy ludzkiego życia, zarówno wytwory materialne, jak i efekty rozwoju duchowego Przy omawianiu źródeł współczesnej kultury podnoszone będą kwestie dotyczące czynników wpływających na jej rozwój prowadzący do obecnego kształtu.

Literatura:

1) Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001.

2) Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu , Warszawa 2007.

3) Sady W., Dzieje nauki, filozofii i religii, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2010.

4) Holmes R., Wiek cudów. Jak odkrywano piękno i grozę nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

5) Kamiński S., Nauka i metoda. Pojecie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.

6) Brown J.H., Historia teatru , Warszawa 2007.

7) Chodkowski R., Teatr grecki, Lublin 2003.

8) Szczepański J.A., Od Olimpii do olimpiad, Kraków 1980.

9) Miller S.G., Starożytni olimpijczycy: sportowe życie antycznej Grecji, Warszawa 2006.

10) Meier Ch., Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 2012

11) Hansen H.M., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, Warszawa 1999

12) MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007

13)Lichański, J.Z., Retoryka:Historia, teoria, praktyka, t. I-II, Warszawa 2007

14) Zarewicz D., Przywoływanie bogów: mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

1. ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą źródeł współczesnej kultury z zakresu literatury, teatru, religii, filozofii, sztuki i nauki

K_W01 K_W02 K_W03

P6U_W

P6S_WG

2. zna w zaawansowany sposób terminologię z zakresu życia kulturowego społeczeństw dawnych i społeczeństwa współczesnego

K_W03

P6U_W

P6S_WG

3. posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki,religii,literatury,polityki,filozofii, sztuki i edukacji okresów wcześniejszych; rozumie ich wpływ na kształtowanie się współczesnej kultury

K_W01 K_W04 K_W06

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

4. ma ukształtowane podstawowe umiejętności badawcze, takie jak gromadzenie i analiza danych, formułowanie problemów badawczych, analiza rozwiązań i jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań naukowych

K_U01 K_U02

P6U_U

P6S_UW

5. potrafi rozwijać własne umiejętności badawcze i praktyczne,kierując się również wskazówkami opiekuna naukowego

K_U07 K_U09

P6U_U

P6S_UO

P6S_UU

6. posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących wpływu kultury wieków wcześniejszych na kulturę współczesną

K_U06

P6U_U

P6S_UK

7. docenia wartość dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy

K_K04

P6U_K

P6S_KO

8. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego twórczy rozwój

K_K04

P6U_K

P6S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Świderek
Prowadzący grup: Jolanta Świderek, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kociuba
Prowadzący grup: Maciej Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)