Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy gerontologii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S-286/FK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gerontologii społecznej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 30

Konsultacje: 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 35

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do zaliczenia: 15

Studiowanie literatury: 10

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 25

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wszystkie efekty modułowe będą sprawdzane poprzez ocenę aktywności na zajęciach i uczestnictwie w projekcie badawczym (konstrukcja scenariusza wywiadu, przeprowadzenie wywiadu, transkrypcja).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką starości rozumianej jako faza w cyklu życia, rola społeczna w rodzinie, problem społeczny, demograficzny i ekonomiczny. Ponadto studenci poznają problematykę związaną z ludźmi starymi jako konsumentami, obywatelami, adresatami polityki społecznej i zdrowotnej, a także stereotypy wiążące się ze starością.

Literatura:

Małgorzata Dzięgielewska, Piotr Błędowski, Barbara Szatura-Jaworska - Podstawy Gerontologii Społecznej - Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2012

Stanisława Steuden - Psychologia starzenia się i starości. Warszawa:

Wydawnictwo naukowe PWN. 2012.

Zofia Szarota - Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia - Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Piotr Szukalski (red.) Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009

Piotr Szukalski - Srebrna gospodarka - Demografia i Gerontologia Społeczna

– Biuletyn Informacyjny, 2012, Nr 7, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3516/2012-7%20Srebrna%20gospodarka.pdf?sequence=1

Sylwia Badowska, Anna Rogala - Przełamanie stereotypizacji konsumentów - seniorów a implikacje dla marketingu. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 41, t. 1, 2015, http://www.wzieu.pl/zn/875/BadowskaSylwiaRogalaAnna.pdf

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat szczegółowych zagadnień z zakresu socjologii starości, psychologii starości, problemów ekonomicznych związanych z procesami starzenia się K_W03

Ma podstawową wiedzę na temat relacji społecznych występujących w różnych obszarach życia społecznego: gospodarce, kulturze, zdrowiu, religii, rodzinie, mediach, w społeczności lokalnej, w różnych cywilizacjach, organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych, w odniesieniu do osób starszych. K_W08

Ma ogólną wiedzę na temat norm i reguł funkcjonowania instytucji i grup społecznych w różnych obszarach życia społecznego: gospodarce, kulturze, zdrowiu, religii, rodzinie, mediach, w społeczności lokalnej, w różnych cywilizacjach, organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych, w odniesieniu do osób starszych K_W09

Ma motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ciągłej nauki. K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)