Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reportaż i dokument społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S-292/FK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reportaż i dokument społeczny
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godz. kontaktowe godziny realizowane w trakcie prowadzenia zajęć z nauczycielem

10 godz. studiowanie literatury przedmiotu

10 godz. przygotowanie do zajęć

10 godz. konsultacje z nauczycielem

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywny udział w zajęciach - K_WO3, K_WO8, K_W09, K_W10, K_U11, K_U13

- referat lub prezentacja multimedialna - K_WO3, K_W08, K_W09, K_W10, K_U11, K_U13, K_K07


Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentrować się będzie wokół socjokulturowych konotacji sztuki dokumentu społecznego. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak: społeczna historia gatunku reportażu, dziennikarstwo interwencyjne i jego funkcje społeczne, a także rola dokumentu społecznego w czasie transformacji kulturowych. Analizowana będzie przede wszystkim problematyka reportaży i dokumentów skoncentrowanych wokół zjawisk i procesów społecznych, które zachodziły w Polsce po roku 1989, takich jak, np.: dysproporcje społeczne, nierówności szans rozwojowych w społeczeństwie polskim, pauperyzacja i wykluczenie, zagrożenie zjawiskami patologicznymi, awanse środowiskowe, migracje wewnętrzne, amerykanizacja stylu życia, konsumpcjonizm, mediatyzacja sfery społecznej. Reportaż zostanie ukazany jako swoisty fenomen społeczno-kulturowy, dokument zbiorowego doświadczenia w sytuacjach codziennych i ekstremalnych oraz zapis historii społecznej. Tematem zajęć będzie także recepcja dokumentu społecznego w opinii publicznej oraz dyskurs publiczny wokół problematyki obecnej w reportażu społecznym. Jako materiał źródłowy do analiz służyć będą reportaże prasowe, radiowe, telewizyjne, fotoreportaże oraz nowe formy reportażu multimedialnego.

Literatura:

1. Bereś Witold, Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Warszawa 2000

2. Dyczewski Leon, Media wobec zmian społecznych, Lublin 2001.

3. Goban-Klas Tomasz, Komunikowanie i media społeczne. Teoria prasy, radia telewizji i Internetu, Kraków 1999.

1. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać?, Warszawa 2004.

2. Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowski, Toruń 2004.

3. Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz i A. Niziołek, Kraków 2010 (hasła przedmiotowe).

4. Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempy, Warszawa 2004.

5. McQuail Denis, Teoria komunikowania masowego, red. nauk. T. Goban-Klas, Warszawa 2007.

6. Mroziewicz Krzysztof, Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004.

7. Rasiński Lotar, Reguły i gry świata społecznego – Wittgenstein, de Saussure i zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, [w:] Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej, red. L. Rasiński, Warszawa 2009.

8. Szczygieł Mariusz, 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Wołowiec 2009.

9. Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński i W. Furman, Kraków-Rzeszów 2005.

10. Wójcińska Agnieszka, Reporterzy bez fikcji, Wołowiec 2011

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat szczegółowych zagadnień z zakresu socjologii mediów K_W03

Zna poglądy na temat funkcjonowania wybranych typów i gatunków medialnych oraz ich oddziaływania na opinię publiczną K_W10

Ma ogólną wiedzę o zasadach i mechanizmach funkcjonowania systemów i gatunków medialnych K_W08, K_W09

Posiada umiejętność diagnozowania problemów społecznych w mediach masowych K_U11

Posiada umiejętności wyjaśniania mechanizmów wpływu społecznego medialnych gatunków dokumentarnych K_U13

Wykazuje gotowość rozwijania swoich umiejętności w zakresie socjologii mediów K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)