Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza materiałów zastanych (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S.143
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza materiałów zastanych (P)
Jednostka: Katedra Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

• Konwersatorium 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

• Przygotowanie się do konwersatorium 45

• Przygotowanie się do kolokwium 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 60

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 2

Łącznie 3 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Raport – W1, U1, U2, U3, U4,

Prezentacja – U5


Pełny opis:

W oparciu o pozyskane materiały zastane studenci przygotowują opracowania w formie kilkunastostronicowych raportów. Wyniki analiz dodatkowo przedstawiają na zajęciach w formie prezentacji.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003;

Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą.

Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin 2005.

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków 2000;

Kožuch B., Analiza danych w badaniach, Kraków 2006 


Nawojczyk, M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2002, SPSS Polska.

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych pochodzących ze źródeł wtórnych K_W07 S1P_W06

U1:Posiada umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka zdrowotnego) na postawie danych zastanych K_U03 S1P_03

U2: Stosuje adekwatne do problemu techniki pozyskiwania danych z materiałów zastanych K_U05 S1P_05; S1P_07;

U3: Projektuje i realizuje proste badania o charakterze ilościowym i jakościowym, stosuje zróżnicowane techniki pozyskiwania danych ze źródeł wtórnych K_U07 S1P_05; S1P_07;

U4: W oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu prawa i etyki zawodowej rozstrzyga dylematy pojawiające się w pracy zawodowej, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej K_U08 S1P_05; S1P_06

U5: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych w zakresie socjologii K_U14 S1P_10, S1P_11

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Lecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)