Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia konfliktów społecznych. Przypadek wojny polsko-polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-SK-23Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: 14.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia konfliktów społecznych. Przypadek wojny polsko-polskiej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h

Konsultacje i zaliczenie 2h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 10 h

Przygotowanie projektu zespołowego 18h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 28h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W02: ocena aktywności na zajęciach; ocena projektu wykonanego w zespołach

K_U01: ocena aktywności na zajęciach; ocena projektu wykonanego w zespołach

K_U06: ocena aktywności na zajęciach


Pełny opis:

Kurs poświęcony jest prezentacji szeregu wyników badań, analiz i interpretacji jednego z fundamentalnych konfliktów społecznych mających miejsce we współczesnej Polsce, który określany bywa mianem „wojny polsko-polskiej”. Wykład będzie okazją do omówienia historii, dynamiki, źródeł, konsekwencji i wymiarów wspomnianego konfliktu. Centralną osią porządkującą poruszaną na kursie problematykę będzie strukturalne zróżnicowanie uwikłania w spór uwzględniający perspektywę i dyskurs zwolenników obu stron konfliktu, a także tzw. symetrystów i „niezaangażowaną publiczność”. Częścią kursu będą prezentacje projektów wykonywanych przez studentów w małych zespołach dotyczące innych, wybranych przykładów konfliktów społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.

2. Artur Wysocki, „Wojna polsko-polska”. Między polityzacją tożsamości zbiorowych Polaków a realnym konfliktem społecznym, [w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiązania w różnych kontekstach, pod red. Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha, przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2019, s. 129-151.

Literatura uzupełniająca:

1. Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

2. Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.

3. Wnuk-Lipiński, E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

4. Kazimierz Krzysztofek, Zderzenia kulturowe w Polsce lat 90., „Transformacje” 1995-96, nr 1-2 (7-8).

5. Wojciech J. Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013.

6. Anna Giza. Dwie Polski o dwóch Polskach, czyli samoreprodukujący się dyskurs. [w:] A. Giza i in., Gabinet luster: O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 105-145.

7. Adam Leszczyński, Mohery i lemingi. Dwa modele polskiej tożsamości, [w:] Polska europejska czy narodowa? red. Maria Jarosz, Oficyna Naukowa, ISP PAN, Warszawa 2014, s. 79-93.

8. Maria Jarosz, Wykluczenie polityczne. Dwie Polski (fragm. Przejawy wykluczenia we współczesnej Polsce), w: Polska europejska czy narodowa? red. Maria Jarosz, Oficyna Naukowa, ISP PAN, Warszawa 2014, s. 47-56.

9. Wybrane raporty CBOS.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu subdyscyplin socjologicznych oraz pozostałe szczegółowe zagadnienia społeczne (K_W02) P6U_W P6S_WG

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w warunkach przewidywalnych i wymagających niestandardowych rozwiązań (K_U01) P6U_U P6S_UW

Potrafi dyskutować na tematy społeczne i krytycznie oceniać stanowiska innych dyskutantów (K_U06) P6U_U P6S_UK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)