Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna kinematografia w perspektywie teorii krytycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-WK-23Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kinematografia w perspektywie teorii krytycznej
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://damianwinczewski.wordpress.com/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie: 5h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 35h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 5h

Przygotowanie się do zaliczenia: 20h

Łączna liczba godzin niekontaktowych : 25h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe : 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach

W2, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach

W3, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach

U1, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

U2, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

U3, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

K1, Ocena aktywności na zajęciach

K2, Praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach.


Pełny opis:

Zajęcia dotyczą współczesnej refleksji nad filmami i produkcją filmową z perspektywy myślicieli nawiązujących do tzw. teorii krytycznej. Dzielą się na część teoretyczną omawiające popularne teorie wzajemnych powiązań filmu, kultury i ideologii oraz część praktyczną dotyczącą zastosowań analizy filozoficznej w wybranych produkcjach filmowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994, s. 19–59, 139–188.

H. Marcuse,Człowiek jednowymiarowy, tłum. W. Gromczyński, Warszawa 1991, s. 3–81; 251–314.

W. Benjamin, Dzieło w dobie reprodukcji masowej, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, Poznań 197

L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do badań, tekst w wersji on-line: https://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/wspolczesna-mysl-marksistowska/louis-althusser/ideologie-i-aparaty-ideologiczne-panstwa/

S. Žižek, W obronie przegranych spraw, tłum. J. Kutyła, Warszawa 2008 rozdz. 2

F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, tłum. M.Płaza, Kraków 2011 (fragmenty).

Literatura uzupełniająca

N. Michna, Waltera Benjamina koncepcja sztuki odczarowanej, https://www.academia.edu/10022332/Waltera_Benjamina_koncepcja_sztuki_odczarowanej_Walter_Benjamin_s_concept_of_disenchanted_art_

H. Walentowicz, "Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera." Nowa Krytyka” 2 (2001): 5-40.

A. Kornbluh, Marxist Film Theory and Fight Club, New York 2019.

T. Majewski, Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna, Officyna: Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, student zna i rozumie terminologię z zakresu filozofii społecznej, filozofii sztuki i teorii krytycznej

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_W01, K_W02, K_W05

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_W02, K_W03

Kreatywność społeczna: K_W01, K_W03

W2, student zna i rozumie zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei filozoficznych dotyczących człowieka, kultury, sztuki i ideologii

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_W04, K_W04

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_W04, K_W05

Kreatywność społeczna: K_W02, K_W04

W3, student zna i rozumie społeczne konteksty uprawiania filozofii sztuki i jej powiązanie z rozpatrywanymi w nauce współczesnymi dylematami cywilizacyjnymi dotyczącymi kultury masowej

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_W08, K_W09

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_W09, K_W10

Kreatywność społeczna: K_W06

Umiejętności:

U1, student potrafi diagnozować i opisywać najważniejsze wyzwania dotyczące kultury

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_U01, K_U03, K_U04

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_U03, KU04,

Kreatywność społeczna: K_U01, K_U03

U2, student potrafi odnosić się krytycznie do przedstawianych przez filozofów refleksji nad dylematami cywilizacyjnymi związanymi z kulturą masową

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_U02, K_U06, K_U08

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_U02, K_U06, K_U08

Kreatywność społeczna: K_U02, K_U04

Kompetencje:

K1, student uświadamia sobie znaczenie pluralizmu rozmaitych stylów refleksji nad kulturą masową

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_K01

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_K01, K_K03

Kreatywność społeczna: K_K01

K2, student uświadamia sobie złożoność problemów kultury masowej i jest krytyczny wobec propozycji ich rozwiązania

Filozofia, studia pierwszego stopnia: K_K02

Filozofia, studia drugiego stopnia: K_K02

Kreatywność społeczna: K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Winczewski
Prowadzący grup: Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0