Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktorzy polityk publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-ZPP.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktorzy polityk publicznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

40,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

50,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W02, K_W03, K_W06, K_W08 - kolokwium, egzamin pisemny;

K_U02, K_U08 - przygotowanie i prezentacja projektu za zajęciach;

K_K04 - przygotowani i prezentacja projektu;

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu odnoszą się do zagadnień związanych z różnego typu podmiotami, instytucjami i organizacjami istotnymi dla realizacji polityk publicznych. Każda z polityk publicznych ma swoich interesariuszy, którzy są zainteresowani różnymi rozstrzygnięciami. Studenci zapoznając się równymi rodzajami aktorów - wewnętrzni i zewnętrzni - dowiedzą się w jakim stopniu, i co przyczynia się do kierunku rozwoju danej polityki publicznej.

Literatura:

1. Abramowicz B., Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 4, s. 225-244.

2. Gardawski J., Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001.

3. Gliński P., Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa 2006.

4. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.

5. Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 25-46.

6. Sroka J., Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Warszawa 2009.

7. Sroka J., Grupy interesu w Europie, [w:] Systemy polityczne Europy, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Warszawa, 2006, s. 153-165.

8. Sroka J., Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej,

9. Zawicki M.,(red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa 2014.

10. Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

K_W02 posiada wiedzę dotyczącą instytucji polityk publicznych,

K_W03 posiada ogólną wiedzę dotyczącą różnych aktorów polityk publicznych, przypisanych do nich zadań i pełnionych ról w zakresie zarządzania publicznego,

K_W06 posiada wiedzę o kluczowych zadaniach realizowanych w ramach wybranych polityk publicznych przez wybrane instytucje i organizacje życia publicznego: identyfikacja, mechanizmy, główne zasady w procesie decyzyjnym, sposoby wdrażania rozwiązań oraz instrumenty ich realizacji,

K_W09 posiada kompendium wiedzy o charakterystyce działań wybranych instytucji publicznych w Polsce oraz roli pozarządowych interesariuszy polityk,

K_U02 wskazuje, analizuje i wyjaśnia podstawowe przyczyny, warunki i konsekwencje procesów i zjawisk społecznych na które wpływ mają instytucje i organizacje życia publicznego,

K_U08 jest zdolny do abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy oraz zdobywania wiedzy teoretycznej

K_K04 ma świadomość odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy zarówno własnej jak i zespołowej, potrafi ocenić ich wartość oraz praktyczne zastosowanie;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Misztal, Przemysław Wrochna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Filipek
Prowadzący grup: Kamil Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Błażej Dyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)