Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-ADM-KUL.KAS-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła muzycznego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w procesie historycznomuzycznym

Znajomość terminologii wiedzy o muzyce

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 15 godzin konwersatorium, 15 godz. konsultacji (30 godz. kontaktowych)

Godziny pracy własnej studenta: 30

Pełny opis:

Celem zajęć w ramach kursu Analiza dzieła muzycznego jest zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami muzyki oraz dzieła muzycznego, przede wszystkim w historii zachodnioeuropejskiej refleksji o muzyce, oraz z różnymi metodologiami badań dzieła muzycznego.

Praca na ćwiczeniach skupiona będzie na dyskusji o problemach wyszczególnionych w zestawieniu, na podstawie wskazanych tekstów, opracowywanych samodzielnie przez studentów.

Przedmiotem analizy będą przykłady muzyki instrumentalnej (suity J.S. Bacha, sytmfonie J. Haydna, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, P. Czajkowskiego, A. Dvoraka, W. Lutosławskiego, H.M. Góreckiego), muzyki sakralnej (Bach, G.F. Haendel, W.A. Mozart, W. Kilar) oraz operowej (A. Vivaldi, N. Porpora, W.A. Mozart, V. Bellini, G. Verdi)

Literatura:

2. K. Lipka, "Eduard Hanslick: Królestwo muzyki nie jest z tego świata", [w:] tegoż, "Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego", Warszawa 2009, s. 121-141.

P. Orawski, "Piękno muzyki (9): O radości w muzyce", "Wszystko Co Najważniejsze", https://wszystkoconajwazniejsze.pl/piotr-orawski-piekno-muzyki-9-o-radosci-w-muzyce/

3. R. Różanowski, "Zrozumieć Adorna", "Dyskurs" 2008, nr 9, s. 63-77.

4. K. Lipka, "Susanne K. Langer - K. Guczalski: Mit młody, żywotny i pełen znaczenia", [w:] tegoż, "Utopia urzeczywistniona. Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego", Warszawa 2009, s. 198-225.

Blok nr II, zajęcia nr 5-7: (Re)konstrukcje muzyczne

5. U. Eco, "Poetyka dzieła otwartego", przeł. S. Wieczorek, [w:] "Kultura dźwięku. Teksty o muzyce współczesnej", pod red. Ch. Coxa i D. Warnera, Gdańsk 2009, s. 218-226.

6. M. Nyman, "W stronę (definicji) muzyki eksperymentalnej", [w:] tegoż, "Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage'u", przeł. M. Mendyk, Gdańsk 2012, s. 15-48.

7. Ch. Cutler, "Plądrofonia", [w:] "Kultura dźwięku. Teksty o muzyce współczesnej", pod red. Ch. Coxa i D. Warnera, Gdańsk 2009, s. 179-204.

Blok nr III, zajęcia nr 8-10: Przestrzenie muzyki

8. R. M. Schafer, "Muzyka środowiska", [w:] "Kultura dźwięku. Teksty o muzyce współczesnej", pod red. Ch. Coxa i D. Warnera, Gdańsk 2009, s. 52-63.

Efekty uczenia się:

K_W15: ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów

K_W04: ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą takich dyscyplin szczegółowych jak: antropologia i socjologia kultury, religioznawstwo, historia i teoria kultury oraz historia sztuki

K_U05: potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

K_U15:umie analizować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia

K_U16: jest w stanie właściwie dobierać metody i narzędzia badawcze dotyczące dziedziny kulturoznawstwa

K_U18: potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

Kompetencje społeczne:

K_K05: potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

K-K06: uczestniczy w życiu kulturalnym regionu i kraju, wykorzystując dostępne media

K_K08: dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Münch
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Münch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)