Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AJ-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia języka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8387
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład - 15 h

- konwersatorium - 30h

- konsultacje - 1h


Godziny niekontaktowe:

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenie - 4h

- przygotowanie do zajęć - 5h

- studiowanie literatury przedmiotu - 5h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin - W01, U01, K01,

dyskusja dydaktyczna - U01, U02, K01,

projekt - U01, U02, K01, K02,

prezentacja - U01, U02, K02,

Pełny opis:

Ideą przedmiotu jest wykorzystanie optyki antropologicznej w analizach języka i kultury, to znaczy – rekonstrukcji obrazu świata w odniesieniu do systemu wartości danej społeczności komunikacyjnej.

Literatura:

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 2003.

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, I. Kurz, M. Szpakowska, wstęp i red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Janusz Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

Jerzy Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Ryszard Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin 2014.

Opozycje jako kategoria kulturowa, red. M. Badach, K. Smyk, Lublin 2016.

Renata Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – Student/ka potrafi: sformułować definicje podstawowych pojęć dla antropologii języka (np. język werbalny jako narzędzie komunikacji, językowy obraz świata, gest symboliczny, magia słowa) – K_W02, K_W07

Umiejętności:

U01 - Student/ka potrafi omówić podstawowe pojęcia na wybranych przykładach z dziedziny kultury współczesnej i tradycyjnej (z uwzględnieniem różnych poziomów języka werbalnego i niewerbalnego) – K_K02, K_U18;

U02 – wyznaczyć podstawowe kategorie analizy wybranego zjawiska językowego (np. przysłowia, kolędy, życzenia) w kontekście kultury współczesnej – K_K02, K_U18

Kompetencje społeczne:

K01 – Student/ka potrafi wykorzystać dane językowe (z poziomu systemu oraz tekstów) w rekonstrukcji treści zjawisk kultury współczesnej – K_U09;

K02 – pracować w grupie i zespole nad analizami samodzielnie wybranego materiału, argumentacją swoich tez oraz prezentacją wyników ćwiczeń, biorąc pod uwagę różnorodność wyrażania ludzkich postaw – K_U07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Adamowski
Prowadzący grup: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kościuk-Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)