Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura bałkańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-BAŁ.12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura bałkańska
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 1,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 8,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 3,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 3,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny

egzamin ustny

referat


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z procesami rozwoju i specyfiką kultur bałkańskich w kontekście ich społecznych i kulturowych uwarunkowań na tle dziedzictwa cywilizacji europejskiej.

Literatura:

Awierincew, Sergiusz. Na skrzyżowaniu tradycji (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej). PIW, 1988.

Awierincew, Sergiusz. Symbolika wczesnego średniowiecza. – Literatura na świecie, nr 12 (116) / 1980, 32−53.

Charkiewicz, Jarosław. Ikonografia Świętych w Prawosławiu. Warszawska Metropolia Prawosławna, 2012.

Eliade, Mircea. Rumuni. Zarys historii. Bydgoszcz, Homini, 1997.

Florea, Vasile. Sztuka rumuńska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1989.

Jezernik, Bozidar. Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników. Kraków: Universitas, 2007.

Jezernik, Bozidar. Kawa. Wołowiec. Czarne, 2011.

Lubonja, Fatos. Albania: wolność zagrożona (eseje). Pogranicze, 2005.

Marshall Lang, David. Bułgarzy. Od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską. Warszawa: PWN, 1983.

Molè, Wojsław. Sztuka Słowian południowych. ZNiO, 1962; http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/sztuka_slowian_poludniowych/sztuka_slowian_poludniowych.pdf

Prawosławie. Światło ze Wschodu. Red. K. Leśniewski. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2009.

Rapacka, Joanna. Rzeczpospolita Dubrownicka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1977; wyd. II: Sejny: Pogranicze, 2005.

Schmemann, Aleksander. Droga Prawosławia w historii. Białystok, BMPP, 2001.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.). Leksykon tradycji bułgarskiej. Warszawa: SOW, 2011.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna. Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2005.

Todorova, Maria. Bałkany wyobrażone. Wyd. Czarne, 2008.

Żygulski, Zdzisław. Sztuka turecka. PWN, 1988.

Efekty uczenia się:

student jest w stanie:

- charakteryzować i interpretować realia kulturowe oraz wskazać i opisać instytucje kultury współczesnych Bałkanów

- analizować i interpretować różne wytwory kultury, właściwe dla tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa

- interpretować wiedzę w zakresu bałkanistyki (na temat etnicznej i kulturowej różnorodności krajów bałkańskich; języka, literatury i kultury krajów bałkańskich; współczesnych realiów geograficznych, politycznych i kulturowych Bałkanów; zidentyfikować powiązania bałkanoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi)

- rozumieć, analizować i interpretować podstawowe zagadnienia oraz integrować je z różnych źródeł z zakresu wybranej specjalizacji w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- wykazywać wrażliwość, tolerancję i szacunek wobec innych narodów w celu unikania stereotypów i uprzedzeń

- uczestniczyć w różnych formach i przejawach życia kulturalnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.