Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Creative Writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-CW-H.HS-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Creative Writing
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- Konwersatorium: 30 h

- Konsultacje indywidualne: 1 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć: 10 h

- Przygotowanie do zaliczeń: 14 h

- Studiowanie literatury przedmiotu: 5 h

Łączna liczba godzin: 60

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pisemne prace zaliczeniowe: W01, U02, U03, U04, K05.

Pełny opis:

Przedmiot ma uprzytomnić gatunkową odmienność pisemnych form wypowiedzi, także w zakresie nowych technologii, doskonalić umiejętność i kreatywność pisania oraz uwrażliwić na różnorodne i zróżnicowane funkcje języka pisanego.

Konwersatorium łączy zajęcia teoretyczne i ćwiczeniowe w ramach warsztatu literackiego i artystycznego, a także refleksji metodologicznej nad koncepcjami, nurtami i orientacjami współczesnej humanistyki. Celem zajęć jest wypracowanie i kształtowanie twórczych podstaw pracy badacza humanisty oraz aktywności adeptów studiów historycznych w sferze literackiej, artystycznej, publicystycznej i medialnej.

Literatura:

Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, Warszawa 2012

Języki literatury współczesnej, red. Jan Potkański et al., Warszawa 2022

Kenneth Cukier et al., Myślenie kontekstowe, Warszawa 2022

Wojciech J. Burszta, Preteksty, Gdańsk 2015

Walter B. Michaels, Kształt znaczącego, Kraków 2011

Daniel Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, Kraków 2017

Marcus du Sautoy, Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji, Kraków 2020

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

J. Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów Creative Writing, Lublin 2004.

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2017.

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

R Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Jak pisać? Poradnik, Warszawa 2003.

Twórcze pisanie w teorii i praktyce, pod red. G. Matuszek i H. Sieja-Skrzypulec, Kraków 2015.

***

Katarzyna Bonda, Maszyna do pisania, Warszawa 2015

Jolanta Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010

Piotr Lewandowski, Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski, 2015

Joanna Wrycza-Bekier, Szkoła twórczego pisania, 2011; Magia słów, 2021

Efekty uczenia się:

W01 - student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działania systemu języka i instytucji związanych z działalnością zawodową historyków oraz zawodów pokrewnych - K_W10 .

U02 - student potrafi formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniami historycznymi, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych, w tym przypadku – historiografii, językoznawstwa i literaturoznawstwa - K_U01.

U03 - student potrafi samodzielnie planować i organizować po zakończeniu studiów działania mające na celu uzupełnianie bądź doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w pracy historyka bądź innych zawodach pozwalających na wykorzystanie wiedzy historycznej dzięki ustawicznemu poprawianiu umiejętności pisania (i czytania) - K_U08.

U04 - student potrafi opracowywać i prezentować informacje oraz zagadnienia historyczne przy użyciu metod nieklasycznych oraz nowoczesnych technologii w różnych formach wypowiedzi językowej - K_U09.

K05 - student jest gotów do kreatywnego myślenia i przedsiębiorczego działania w realizowaniu projektów lub prowadzeniu aktywności związanych z wiedzą o przeszłości bądź mogących wpływać na sposób postrzegania procesów dziejowych dzięki mądremu, pięknemu i dobremu o nich pisaniu (uprzednio przemyślanemu) - K_K04.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ryszkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)