Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-DHSP-H.N-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład:15h

Konwersatorium: 15h

Konsultacje indywidualne: 2h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć: 28h

Studiowanie literatury przedmiotu: 30h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W08; U01-U07; K01; K03; K06 - egzamin (po zakończeniu całego cyklu zajęć z przedmiotu)


W03, W04, W05, U04, U06 prace zaliczeniowe - prezentacja/projekt

aktywność

Literatura:

1. J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

2. A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

3. E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i

praktyka, Warszawa 2008.

4. M. Bieniek, Dydaktyka historii, Olsztyn 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie

W01: Miejsce historii w ramowych planach nauczania na III etapie edukacyjnych;

W02: Podstawę programową historii, kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu, cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu w zakresie szkoły ponadpodstawowej;

W03: Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów oraz strategie nauczania-uczenia się, a także zasady doboru metod nauczania historii w szkole ponadpodstawowej;

W04: Rozwiązania merytoryczne i metodyczne uwzględniające dobre praktyki oraz dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla nauczania historii w szkole ponadpodstawowej;

W05: Potrzebę indywidualizacji nauczania oraz nauczania interdyscyplinarnego, z uwzględnieniem formy pracy i rodzajów zajęć specyficznych dla nauczania historii;

W06: Rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

W07: Egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach nauczania historii;

W08: Warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

Umiejętności: Absolwent potrafi

U01: Potrafi identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia historycznego, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej oraz z kompetencjami kluczowymi;

U02: Identyfikować powiązania treści związane z edukacją historyczną oraz treściami nauczania innych przedmiotów szkolnych;

U03: Kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy historycznej;

U04: Dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizując uczniów i uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, a także wykorzystując posiadaną wiedzę historyczną oraz pozahistoryczną;

U05: Merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

U06: Konstruować narzędzia służący ocenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie historii;

U07: Rozpoznać dzięki stosowanym narzędziom diagnostycznym typowe dla nauczania historii błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym;

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do

K01: Adaptowania metod pracy do potrzeb edukacji historycznej z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się uczniów;

K02: Popularyzowania wiedzy historycznej wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;

K03: Krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych, a także treści nawiązujących do zagadnień historycznych

K04: Budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

K05: Rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia;

K06: Stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szewczuk
Prowadzący grup: Dariusz Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Szewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)