Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-DKLPDiO-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 3 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 30 h

Konsultacje indywidualne: 2 h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 1h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 1h

Studiowanie literatury przedmiotu: 2h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W02, U01

Konwersatorium: prace zaliczeniowe

WO3, W08, U11

Prezentacja / projekt

K05, K09

Aktywność


Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają różne formy dokumentacji zasobów dziedzictwa kulturowego gromadzonego w Polsce od XIX wieku do czasów nam współczesnych. Studenci zapoznają się ze sposobami archiwizowania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ich dokumentowania.

Poznają różne typy archiwów: państwowe, etnograficzne, społeczne - prowadzone przez instytucje kultury, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe, badaczy indywidualnych itp.

Literatura:

Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012.

Digitalizacja piśmiennictwa, red. D. Paradowski, Warszawa 2010.

Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. A. Rottermund, Warszawa 2014.

Niematerialne dziedzictwo kultury, red. Braun Krzysztof, Warszawa-Węgorzewo 2013.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2014.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2015.

„Archiwistyka społeczna” – nowa publikacja Ośrodka KARTA

By Aleksandra Janus | 10/03/2013 | Filed under: publikacja, wszystkiehttp://innemuzeum.pl/2013/03/archiwistyka-spoleczna-jest/

http://creativecommons.pl/

Efekty uczenia się:

W01 ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych i kulturowych, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego

ma wiedzę konieczną przy wykonywaniu zawodów związanych z działalnością instytucji kultury K_W11

W02 ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informacyjnych i zastosowania internetu w badaniach kulturoznawczych K_W13

U01 posiada umiejętność poruszania się w dostępnych w sieci zasobach wiedzy i informacji dotyczących różnych sfer życia społecznego i kulturalnego K_U10

U02 umie analizować informację, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i narzędzia K_U15

K01 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy K_K05

K02 dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury K_K08

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0