Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-DKPD-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe - problemy dokumentacji i ochrony
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konwersatorium : 30h

Konsultacje indywidualne: 2h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 1h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 6h

Studiowanie literatury przedmiotu: 1h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersatorium:

WO3, W08, U11

Prezentacja / esej/ referat/ projekt

K_U11


Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają różne formy dokumentacji zasobów dziedzictwa kulturowego gromadzonych w Polsce od XIX w do czasów nam współczesnych. Poznają różne typy archiwów: państwowe, etnograficzne, społeczne, historii mówionej - prowadzone przez różne ośrodki akademickie, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, badaczy indywidualnych, regionalistów i urzędy. Poznają sposoby archiwizowania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ich dokumentowania.

Literatura:

Archiwistyka społeczna, red. Katarzyna Ziętal, Warszawa 2012.

Bartmiński Jerzy, Jak archiwizować materiały folklorystyczne?, "Twórczość Ludowa" 1999, nr 3-4, s. 38-40.

Bartmiński Jerzy, Maksymiuk-Pacek Beata, Michalec Anna, Archiwum Etnolingwistyczne Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, IX Konferencija Doslidnikiv Narodnoj Muziki Červonorus’kich (Galic’ko-Volodimirs’kich) ta Sumižnich Zemel’ (L’viv 2010), red. Bogdan Lukanjuk, Jurij Ribak, Lviv 2010, s. 85-92.

Digitalizacja piśmiennictwa, red. Dariusz Paradowski, Warszawa 2010.

Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. Andrzej Rottermund, Warszawa 2014.

Jackowski Jacek, Archiwa dźwiękowe w Polsce - zasób i dostępność [http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/leksykon/artykuly/articles/archiwa-dzwiekowe-w-polsce-zasob-i-dostepnosc-679].

Jackowski Jacek, Digitalizacja Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, "Polskie Biblioteki Cyfrowe" 2010, s. 63-65.

Maksymiuk-Pacek Beata, O lubelskiej kartotece kolędowej, "Rocznik Przemyski" 2018 z. 2, s. 131-139.

Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. Agnieszka Przbyła-Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin-Warszawa 2013.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy - identyfikacja - zagrożenia, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin-Warszawa 2015.

Sobiescy Jadwiga i Marian, Polska muzyka ludowa i jej problemy, Kraków

1973.

Lutyńska Krystyna, Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Wrocław 1984.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 student ma orientację na temat współczesnego życia kulturalnego K_W09.

W02 ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych i kulturowych, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego K_W10

Umiejętności:

U01 – posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych zarówno w języku polskim, jak i języku obcym przy wykorzystaniu właściwego warsztatu badawczego K_U08

U02 – posiada umiejętność poruszania się w dostępnych w sieci zasobach wiedzy i informacji dotyczących różnych sfer życia społecznego i kulturalnego K_U10

U03 -jest w stanie opracować i prezentować wyniki badań dotyczące dziedziny kulturoznawstwa K_U17

Kompetencje społeczne:

K01 – ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy K_K05

K02 - uczestniczy w życiu kulturalnym regionu i kraju, wykorzystując dostępne media K_K06

K03 - rozumie wagę wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki, społeczności i narodu K_K09

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Maksymiuk-Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)