Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki opowieści historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-GOH-H.HS-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki opowieści historycznych
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 8,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 10,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

sprawdzanie nabytej wiedzy na bieżąco w toku zajęć - dyskusja pod koniec wykładu, fakultatywnie (na podwyższenie oceny) praca pisemna (np. recenzja książki)

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na następujących zagadnieniach:

współczesne teorie literatury

modele historiografii i gatunki literatury historiograficznej

historie niekonwencjonalne; eksperymenty narracyjne

strategie narracyjne w dziełach historiograficznych

różnorodność gatunkowego dziedzictwa historiografii

nowe zjawiska i trendy w dziejopisarstwie

Literatura:

"Opowiadanie historii", wybór, przekład i opracowanie J. Kałążny, Poznań 2003

"Teorie literatury XX wieku" pod red. A. Burzyńskiej, M.P. Markowskiego, Kraków 2007;

"Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości", pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. Wiślicza, Kraków 2014;

"Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu", wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 2011

"Kulturowa teoria literatury" 2, pod red. T. Walas i R. Nycza, Kraków 2012

"Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości", pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Tczew 2011

"Między nauką a sztuką - wokół problemów współczesnej historiografii", pod red. E. Solskiej, P. Witka, M. Woźniaka, Lublin 2017;

K. Pomian, "Historia. Nauka wobec pamięci", lublin 2006;

J. Pomorski, "Homo Metahistoricus. studium sześciu kultur poznających historię, Lublin 2019.

J. Holt, Idee, które zmieniły świat , Copernicus Center Press 2020;

M. du Sautoy, Kod Kreatywności, Copernicus Center Press 2019;

D. C. Dennett, Dźwignie Wyobraźni, Copernicus Center Press 2015;

R. Macfarlane, Podziemia, Wydawnictwo Poznańskie 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

kanoniczne teksty faktograficzne poszczególnych epok dziejów historiografii K_W09

modele historiografii i gatunki literatury historiograficznej, z uwzględnieniem obszaru historii niekonwencjonalnej, historii alternatywnej oraz public history K_W10

współczesne teorie literatury w zarysie (formalizm, fenomenologia, psychoanaliza, strukturalizm, semiotyka, hermeneutyka, dekonstrukcja, feminizm, postkolonializm, pragmatyzm, nowy historyzm) K_W10

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

rozpoznać strategie narracyjne w dziełach historiograficznych K_U01

przeprowadzić analizę tekstu z wykorzystaniem wybranej metody literaturoznawczej K_U08

w zabiegach interpretacyjnych wykorzystywać / rozpoznawać teorie literatury 20 i 21 wieku K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii literatury w pracy historyka K_K04

rozpoznawania i opisywania trendów i nowych zjawisk w dziejopisarstwie K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Solska
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)