Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka praktyczna (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-GP-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka praktyczna (P)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

1.dotyczy zajęć na 1 roku studiów (semestr 1) - podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego i języka niemieckiego, odpowiadające zakresowi materiału realizowanego w szkole ponadpodstawowej;

2.dotyczy zajęć na 1 roku studiów (semestr 2) - zaliczenie wykładów z przedmiotu: gramatyka - morfologia (realizowanego z semestrze 1);

3.dotyczy zajęć na 2 roku studiów (semestr 3 i 4) - zaliczenie wykładów z przedmiotu gramatyka - składnia (realizowanego w semestrze oraz zaliczenie zajęć: gramatyka praktyczna na 1 roku;

4.dotyczy zajęć na 3 roku studiów (semestr 5) - zaliczenie wykładów z przedmiotu: gramatyka - morfologia i gramatyka - składnia oraz zaliczenie zajęć: gramatyka praktyczna na 1 i 2 roku.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

semestr 1 - 3 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych: 30,0

2. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji: 10, 0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 20,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń : 30,0;

semestr 2 - 2 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 10,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń : 20,0;

semestr 3 - 2 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 5,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń i egzaminu: 25,0;

semestr 4 - 2 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 10,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń : 20,0;

semestr 5 - 3 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 20,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń i egzaminu końcowego: 40,0.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. prace domowe dot. przerabianego materiału gramatycznego,

2. sprawdziany na zakończenie omawianego zagadnienia gramatycznego,

3. kolokwia zaliczeniowe na zakończenie semestru / roku,

4. egzamin końcowy (po 3 i po 5 semestrze),

5. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

6. ćwiczenia strukturalne zamknięte,

7. ćwiczenia strukturalne niskosterowane,

8. ćwiczenia elicytacyjne otwarte,

9. ćwiczenia symulacyjne


Pełny opis:

Gramatyka praktyczna - to ćwiczenia konwersatoryjne z gramatyki języka niemieckiego, które mają na celu wykształcenie u studentów implicytnej wiedzy morfo-syntaktycznej i syntaktycznej w zakresie języka niemieckiego, poprzez ugruntowanie, rozwinięcie i pogłębienie zarówno biernej jak i czynnej znajomości zasad gramatyki i funkcji poszczególnych struktur gramatycznych języka niemieckiego, warunkujących skuteczne porozumiewanie się w mowie i piśmie na poziomie B1 (1 rok), B2 (2 rok) oraz C1 (3 rok) .

Ćwiczenia te są skoordynowane z wykładami teoretycznymi: gramatyka opisowa-morfologia oraz gramatyka opisowa-składnia.

Ćwiczenia realizowane są w 5 semestrach:

1. semestr 1 i 2 - zagadnienia dotyczące morfologii i morfo-składni języka niemieckiego - czasownik (odmiana, strony, tryby, rekcja, znaczenie przedrostków), rzeczownik (rodzaj, odmiana, rekcja), przymiotnik i imiesłów (odmiana, stopniowanie, rekcja), zaimki;

2. semestr 3 i 4 - zagadnienia dotyczące składni języka niemieckiego - typy i rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych;

3. semestr 5 - zagadnienia pogłębiające znajomość zasad gramatyki i funkcji poszczególnych struktur gramatycznych języka niemieckiego - użycie rodzajnika, mowa zależna, subiektywne użycie czasowników modalnych, zaimek es, formy konkurencyjne strony biernej, styl nominalny i struktury funkcyjne, partykuły.

Literatura:

Becky et al (2017): Einfach zum Studium! Deutsch für den Hochschulzugang C1

Buscha et al (2005): Grammatik in Feldern

Buscha, Friedlich (2001): Deutsches Übungsbuch

Buscha, Raven (2013): Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdssprache, Sprachniveau C1, C2

Buscha, Szita (2015): Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdssprache, Sprachniveau B1, B2

Clamer et al (2002): Übungsgrammatik für die Mittelstufe.

Dinsel, Geiger (2009): Großes Übungsbuch. Grammatik

Dreyer, Schmitt (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik.

Duden (2010): Schülerduden, Grammatik, neue Rechtschreibung

Duden (2012): Übungsbuch Deutsch extra.

Duden (2015): Grundwissen Grammatik Fit für den Bachelor

Eichheim, Storch (2003): Mit Erfolg zum Zertifikat. Übungsbuch

Földeak (2011): Sag's besser! - Teil 1 Grammatik, Arbeitsbuch für Fortgeschrittene

Földeak (2011): Sag's besser! - Teil 2 Ausdruckserweiterung, Arbeitsbuch für Fortgeschrittene

Hall, Scheiner (2006): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache

Heidermann (2006): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik

Helbig, Buscha (2013): Übungsgrammatik Deutsch

Heringer (2014): Deutsche Grammatik und Wortbildung in 125 Fragen und Antworten

Rug, Tomaszewski (2012): Grammatik mit Sinn und Verstand

Schade, Hufeisen (2019): Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften.

Schmitt (2001): Weg mit den typischen Fehlern. Teil 1

Schmitt (2001): Weg mit den typischen Fehlern. Teil 2

Sommerfeld, Schreiber, Starke (1999): Grammatisch-semantische Felder. Einführung und Übungen

Swerlowa (2006): Grammatik und Konversation 1 & 2 Arbeitsblätter für den Deutschunterricht 1

Swerlowa (2006): Grammatik und Konversation 1 & 2 Arbeitsblätter für den Deutschunterricht 2

Zielinski (1999): ABC der deutschen Nebensätze: Einführung und Übungen

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia form morfo-syntaktycznych i struktur składniowych w języku niemieckim (K_W01);

2. potrafi rozpoznać i wyjaśnić zależności pomiędzy omówionymi zjawiskami gramatycznymi a zasadami ich stosowania w funkcjonalnych kontekstach, przez co rozumie znaczenie ciągłego pogłębiania znajomości gramatyki języka niemieckiego w procesie rozwijania umiejętności językowych (K_U01, K_U02, K_K02);

3. poprawnie stosuje omawiane formy morfo-syntaktyczne i struktury składniowe w mowie i piśmie, konstruując wypowiedzi ustne oraz produkując zróżnicowane stylistycznie, funkcjonalnie i rodzajowo teksty w języku niemieckim (K_U04, K_U05, K_U07, K_U08);

4. dba o poprawne stosowanie omówionych form i struktur językowych, monitoruje poprawność wypowiedzi własnych i innych, nastawiony jest na ciągły rozwój, rzetelnie współpracuje w grupie rozwiązując zadania zgodnie z poleceniami prowadzącego (K_U09, K_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kasperowicz-Stążka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kasperowicz-Stążka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)