Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury: odrodzenie i barok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-HKOB-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury: odrodzenie i barok
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład : 30 h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć - 8h

Studiowanie literatury przedmiotu: 10h

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia - 10h

Razem: 60h =2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test zaliczeniowy

Pełny opis:

Historia kultury: odrodzenie i barok jest elementem trzyletniego programu kształcenia studentów kulturoznawstwa w zakresie historii kultury. Celem zajęć jest ukazanie przez pryzmat wytworów kultury materialnej i duchowej epok europejskiego odrodzenia i baroku procesów kształtujących osobowość, sposób myślenia i odczuwania świata przez ludzi tej epoki.

Literatura:

1.Peter Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, przeł. Robert Bartołd, Warszawa 2001, s.202-315.

2.Jean Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1987 i wyd. następne.

3.Alojzy Sajkowski, Barok, Warszawa 1987 i wyd. następne.

4.Maria Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Warszawa 1991, s.130-216.

5.Obyczaje w Polsce. Od czasów średniowiecza do współczesności, red. A.Chwalba, Warszawa 2006, s.117-217.

6.Historia życia prywatnego, t.3, red. R. Chartier, przeł. M. Zięba i inni, Wrocław 1998 i wyd. następne.

7.Yuval Noah Harari, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, przeł. J. Hunia, Warszawa 2017

8.Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą takich dyscyplin szczegółowych jak: antropologia i socjologia kultury, religioznawstwo, historia i teoria kultury oraz historia sztuki epok odrodzenia i baroku K_W04

W02 ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów w odniesieniu do epok odrodzenia i baroku K_W15

Umiejętności:

U01 potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury epok odrodzenia i baroku, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego K_U05

U02 potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego K_U18

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Bubczyk
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)