Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-HKXIX-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury XIX w.
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=H-HKXIX-KUL-1S.5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład : 30 h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć - 8h

Studiowanie literatury przedmiotu: 10h

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia - 10h

Razem: 60h =2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test zaliczeniowy

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie przez pryzmat wytworów kultury materialnej i duchowej społeczeństw europejskich i pozaeuropejskich XIX wieku procesów kształtujących osobowość, sposób myślenia i odczuwania świata przez ludzi tej epoki

Literatura:

1.Peter Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, przeł. R. Bartołd, Warszawa 2001, s.320-411.

2.Hannu Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, przeł. A. Szurek, Kraków 2010.

3.Historia życia prywatnego, t.4, red.M.Perrot, przeł. A. Paderewska-Gryza i inni, Wrocław 1999.

4.Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, s.222-339.

5.Maria Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991 i wyd. następne, s.258-411.

6.Yuval Noah Harari, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, przeł. J. Hunia, Warszawa 2017

7.Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, przeł. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą takich dyscyplin szczegółowych jak: antropologia i socjologia kultury XIX w., religioznawstwo, historia i teoria kultury oraz historia sztuki XIX w. K_W04

W 02 ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów w odniesieniu do XIX wieku K_W15

Umiejętności:

U01 potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury XIX wieku, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego K_U05

U02 potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury XIX wieku z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego K_U18

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Bubczyk
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)