Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki XX i XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-HSXX-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki XX i XXI w.
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: historia sztuki starożytnej i średniowiecznej, historia sztuki XVI-XVIII w., historia sztuki XIX w.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego (32 godz. w semestrze, w tym:)

-Wykład: 15 godz.

- Ćwiczenia: 15 godz.

- Konsultacje indywidualne: 2 godz.

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (28 godz. w semestrze, w tym:)

-Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych: 5,0 godz.

-Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów: 4,0 godz.

-Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu: 19,0 godz.

Razem: 60 godz. = 2 punkty ECTS.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W04, W15 – wykład: egzamin ustny.

U05, U18 – ćwiczenia: na ocenę dostateczną aktywność podczas zajęć, na oceną dobrą prezentacja multimedialna wybranego zagadnienia, na ocenę bardzo dobrą pisemne kolokwium.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w sztuce XX i początku XXI wieku. Zajęcia obejmują wykład i ćwiczenia, których treści dopełniają się wzajemnie. W porządku chronologicznym zaprezentowana zostanie faktografia – przegląd kierunków, grup artystycznych, wybitnych twórców; przy tym zwrócona będzie uwaga na takie zagadnienia, jak: abstrakcja, „prymitywizm”, antysztuka, relacje sztuki i kultury masowej, zwrot performatywny, nurt intelektualny, sztuka oparta na technologii.

Literatura:

- Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. H. Morawska,E. Grabska, Warszawa 1977.

- Baumgarth Christa, Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Warszawa 1978.

- Brogowski Leszek, Sztuka i człowiek. Sztuka jako praca nad sobą, Warszawa 1990.

- Brogowski Leszek, Sztuka w obliczu przemian, Warszawa 1990.

- Czartoryska Urszula, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973.

- Foster Hal,Powrót Realnego, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Warszawa 2012.

- Guilbaut Serge,Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej, Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, Warszawa 1992.

- Hussakowska-Szyszko Maria, Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Kraków 1984.

- Janicka Krystyna, Surrealizm, Warszawa 1975.

- Joseph Beuys. Teksty, komentarze, wywiady, wybór, oprac., wstęp Jaromir Jedliński, Warszawa 1990.

- Kluszczyński Ryszard, Net art, „Magazyn Sztuki” 1997, nr 1-2, s. 144-157.

- Kosuth Joseph, Sztuka po filozofii. Przeł. U. Niklas, [w:] Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny, t. II, wybór i wstęp S. Morawski, Warszawa 1987, s. 239-258.

- Kotula Adam, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1973.

- Krakowski Piotr, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.

- Krauss Rosalind E.,Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, przeł. M. Szuba, Gdańsk 2011.

- Kuryluk Ewa, Hiperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1979.

- Mink Janis, Marcel Duchamp 1887-1968. Art as Anti-Art, Köln 1995.

- Pawłowski Tadeusz, Happening, Warszawa 1982.

- Performance, praca zbiorowa, Warszawa 1984.

- Porębski Mieczysław, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1986.

- Richter Hans, Dadaizm, Warszawa 1990.

- Słownik sztuki XX wieku, napisany pod kierunkiem G. Durozoi, Warszawa 1998.

- Sztuka świata, t. 10, Warszawa 1996.

- Turowski Andrzej,W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979.

- Virilio Paul, Catherine David, Ślepe pole sztuki, „Magazyn Sztuki” 1997, nr 3-4, s. 103-115.

- Weitemeier Hannah, Yves Klein 1928-1962. International Klein Blue, Köln 1995.

- Willett John,Ekspresjonizm, tłum. M. Kluk, Warszawa 1976.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą historii sztuki XX-XXI w. na tle poprzednich epok – K_W04.

W02 – ma wiedzę dotyczącą historii sztuki XX-XXI w. w kontekście innych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów – K_W15.

Umiejętności:

U01 – potrafi rozpoznawać artefakty sztuki z okresu XX-XXI w. i rozumieć ich kontekst społeczno-kulturowy – K_U05.

U02 – potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki z XX-XXI w. z uwzględnieniem ich kontekstu społeczno-kulturowego – K_U18.

Kompetencje społeczne:

K01 – wykazuje gotowość do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu sztuki aktualnej – K_K01.

K02 – ma świadomość różnorodnych ludzkich postaw i poglądów oraz sposobów ich wyrażania – K_K07.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Trzciński
Prowadzący grup: Agnieszka Kuczyńska, Andrzej Trzciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Rybałt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Majewski, Jerzy Żywicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Majewski, Jerzy Żywicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Majewski, Jerzy Żywicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)