Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Infobrokering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-I-INFO.CZI-2S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infobrokering
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium: 30h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 20h

Wykonanie ustalonych zadań: 30h

Studiowanie literatury przedmiotu: 8h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zadania - W01, W13, U02, U03, U06, U15, K04, K05

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w infobrokering.

Literatura:

Zawód infobroker, red. S. Cisek, A. Januszko_Szakiel, Warszawa 2015.

Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, red. M. Kowalska, T. Wojewódzki, Gdańsk 2015.

Zasoby sieciowe podawane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu informatologii oraz specjalistyczną wiedzę szczegółową w zakresie wybranej specjalizacji: Cyfrowe zasoby informacji,

W13 - Zna możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w procesach tworzenia zasobów sieciowych, grafiki komputerowej, wyszukiwania i selekcji informacji oraz zagadnienia dotyczące infobrokeringu i projektowania oraz oceny baz danych.

Umiejętności:

U02 - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować zasoby informacyjne z różnych źródeł.

U03- Umie pracować w zespole, kierować i koordynować pracę zespołu, samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę, podejmować autonomiczne działania ukierunkowane na rozwijanie własnych zdolności i kariery zawodowej.

U06 - Umie tworzyć prace pisemne, przygotowywać wystąpienia ustne oraz prezentacje multimedialne, operować warsztatem naukowym, przeprowadzać kwerendy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i cyfrowych.

U15 - Potrafi oceniać skuteczność wyszukiwarek, stosować metody, techniki i wskaźniki oceny rezultatów wyszukiwania, konstruować efektywne strategie wyszukiwania informacji w Internecie, analizować wiarygodność zasobów informacji i wiedzy.

K04 - Jest otwarty wobec nowoczesnych technologii w upowszechnianiu informacji i wiedzy oraz aktywny w propagowaniu wolnego i równego dostępu do zasobów informacyjnych.

K05 - Ma świadomość konieczności kształcenia się przez całe życie i doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych w zależności od oczekiwań rynku pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.