Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja dziedzictwa. Rola historii i historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-IDRHH-TH-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja dziedzictwa. Rola historii i historyka
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony 3. semestr studiów na kierunku "Turystyka historyczna".

Pozytywne motywacje poznawcze.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane przy udziale nauczycieli akademickich:

1. Godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów

- wykłady - 15 godzin

- konwersatoria - 45 godzin (cz. 1 - 30 godz., cz. 2 - 15 godz.).

- konsultacje indywidualne - 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 15 godzin

3. Czas przeznaczony do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 30 godzin

Punkty ECTS - 3.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K04, K05

aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,

2. W09, U02, U05

wypełnienie zadań organizacyjnych w zajęciach terenowych ,

K_W09, K_U02, K_U05

zaliczeniowe kolokwium ustnego.

Pełny opis:

Moduł ma za zadanie zaznajomienie studentów z wybranymi segmentami dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako szeroki zbiór materialnych oraz niematerialnych dóbr i wartości, który jest zasobem nieodnawialnym, społecznie pożądanym, stale przekształcanym, dostosowywanym i interpretowanym przez wielu użytkowników jako część oficjalnej i nieoficjalnej „nadbudowy”, a także dobro rynkowe czy produkt turystyczny. Zajęcia pokazują, że dziedzictwo jest rozumiejącą interpretacją przeszłości przy równoczesnym jej odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Uczą więc wybierania takich tematów i przedstawiania ich w różny sposób odbiorcom jako elementów przynależących do kategorii „my”. Interpretacje uczą opowiadania o dziedzictwie, które jest związane z potencjałem i potrzebami turysty. Pozwalają na zrozumienie i dobre spożytkowanie dziedzictwa.

Literatura:

1. K. Kowalski, O istocie dziedzictwa - rozważania, Kraków 2013.

2. F. Tilden, Interpreting Our Heritage, University of North Carolina Press 1967.

3. Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M.A. Murzyn, J. Purchala, Kraków 2007.

4. Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza kształtowania tożsamości lokalnych, red. S. Kowalska, Poznań-Kalisz 2010.

5. Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, red. A. Nieroba, A. Czerner, M.S. Szczepański, Opole 2009.

6. J. Torowska, Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego: aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2008.

7. Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa Kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty przedmiotowe (dla wszystkich komponentów):

- W01 - student ma podstawową wiedzę o kreowaniu antropogenicznych atrakcji turystycznych

- U02 - student umie interpretować zabytki dziedzictwa w sposób przystępny dla dzieci i młodzieży,

- U03 - student potrafi traktować wiedzę historyczną jako materiał do przedsięwzięć komercyjnych,

- K05 - student ma świadomość konieczności interpretacji mało znanych cech regionu jako ważnych walorów turystycznych obszaru,.

- K06 - student rozumie rolę historii i historyka we właściwej interpretacji dziedzictwa narodowego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Staszczyk, Andrzej Stępnik
Prowadzący grup: Dominika Staszczyk, Andrzej Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Bugajska-Więcławska, Andrzej Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Bugajska-Więcławska, Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Bugajska-Więcławska, Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Bugajska-Więcławska, Jan Pomorski, Anna Ziębińska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)