Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język obcy nowożytny - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-JON-A-H-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: język obcy nowożytny - angielski
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (praca z udziałem nauczyciela akademickiego)- 30


Godziny niekontaktowe (praca własna) - 30

- przygotowanie do zajęć - 15

- przygotowanie do testów - 8

- studiowanie literatury - 5

- udział w konsultacjach -2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Bieżąca ocena przygotowania do zajęć

2. Bieżąca ocena aktywności na zajęciach

3. Testy śródsemestralne

4. Prace domowe

Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego prowadzony jest zgodnie ze standardami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment). Celem konwersatorium jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2+) poprzez rozwijanie sprawności językowych (czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne), utrwalanie i poszerzanie wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa. Studenci poznają język specjalistyczny z zakresu historii.

Literatura:

Artykuły on-line oraz fragmenty książek o tematyce historycznej, związane głównie z krajami angielskiego obszaru językowego. (USA, Wielka Brytania)

Efekty uczenia się:

Student wyjaśnia wybrane terminy z zakresu podstawowego słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii K-W02

Umiejętności:

Student:

- potrafi porozumiewać się swobodnie w języku obcym na poziomie B2 ESOKJ K_U07

-rozumie teksty na poziomie B2 o tematyce specjalistycznej K_U07

-poprawnie stosuje terminy z zakresu podstawowego słownictwa specjalistycznego z zakresu historii K_U07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)