Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowe warsztaty zawodowe P

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-JWZ-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językowe warsztaty zawodowe P
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Ukończony kurs: Język niemiecki w biznesie – wprowadzenie


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

semestr 3- 2 ECTS:

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 10,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń materiału (śródsemestralnych i końcowych) : 20,0;

semestr 4 - 3 ECTS:

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 20,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń śródsemestralnych i egzaminu końcowego: 40,0;

semestr 5 - 2 ECTS:

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 10,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń materiału (śródsemestralnych i końcowych) : 20,0;

semestr 6 - 2 ECTS:

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 10,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczeń śródsemestralnych i egzaminu końcowego: 20,0;


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. prace domowe,

2. sprawdziany śródsemestralne,

3. kolokwia zaliczeniowe na zakończenie semestru,

4. egzamin końcowy (po 4 i po 6 semestrze),

5. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

6. ćwiczenia strukturalne niskosterowane,

8. ćwiczenia elicytacyjne otwarte,

9. ćwiczenia symulacyjne


Pełny opis:

Językowe warsztaty zawodowe są typem zajęć konwersatoryjnych prowadzonych od 3 semestru (2 roku) na studiach I stopnia, w bloku zajęć wybieralnych, dla specjalizacji: specjalistyczny język niemiecki.

Zajęcia są prowadzone przez 4 semestry, kończą się egzaminami po 4 i 6 semestrze.

Celem zajęć jest rozwinięcie i pogłębienie umiejętności językowych pozwalających na poprawne i profesjonalne komunikowanie się w ramach działalności biznesowej w języku niemieckim, specjalistycznym, zarówno pisanym jak i ustnym, oraz umożliwiających współpracę z niemieckojęzycznymi klientami, w różnych sytuacjach zawodowych i na różne sposoby, uwzględniając zamiary, stopień znajomości i zawodowej zależności obu komunikujących się stron, co wymaga opanowania wielu zasad formalnych i kulturowych oraz struktur gramatycznych, niezbędnych do poprawnego i efektywnego tworzenia funkcjonalnych tekstów w mowie i piśmie.

Literatura:

Bęza, Kleinschmidt (2010): Deutsch im Büro

Buscha, Lindhout (2004) Geschäftskommunikation, Verhandlungssprache, neue Rechtschreibung

Drummer, Boehnke (2014): Nowoczesna korespondencja biznesowa po niemiecku. Moderne Businesskorrespondenz auf Deutsch.

Duden (2007): Professionelles Bewerben leicht gemacht

Eismann (2006): Erfolgreich in Besprechungen. Training berufliche Kommunikation

Eismann (2006): Erfolgreich in Verhandlungen. Training berufliche Kommunikation

Eismann (2008): Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Training berufliche Kommunikation

Eismann (2010): Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Training berufliche Kommunikation

Fügert, Richter (2019: Bewerbungstraining. Kursmaterial Deutsch als Zweitsprache

Gladigau (2000): Gutes Deutsch, Gute Briefe. Fachbuch für Schriftverkehr in Wirtschaft und Verwaltung

Hall, Scheiner (2006): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache

Hering, Matussek (2019): Geschäftskommunikation. Besser telefonieren.

Iluk, Kubacki (200): Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.

Keller (2006): Der Geschäftsbericht. Überzeugende Unternehmenskommunikation durch klare Sprache und gutes Deutsch

Knatz, Schumacher (2019): Mediale Dialogkompetetenz_ Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen am Telefon und im Chat

Literski (2006): Kunden gewinnen am Telefon

Maśluk-Meller (2014): CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku

Michalak, Urbanski (2019): Niemiecki w biznesie. 2000 niezbędnych zdań i wyrażeń. Wirtschaftsdeutsch. 2000 unverzichtbare Sätze und Ausdrücke

Plizga (2017): Niemiecki. Business. Praktyczny kurs mówienia językiem biznesu.

Pöschl (2017): Briefe, E-Mails und BewerbungenTurtur (2006=: Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache

Seiffert (2009): Schreiben in Alltag und Beruf. Intensivtrainer A2 B1

Seitfudem et al (2007): Professionell Schreiben. Praktische Tipps für Alle, die Texte verfassen, Rechtschreibung, Stilmittel, Layout, Arbeitstechniken und Vieles mehr.

Stempfle, Zartmann (auth.) (2008): Aktiv verkaufen am Telefon. Interessenten gewinnen — Kunden überzeugen — Abschlüsse erzielen.

Wergen, Wörner (2019): Bürokommunikation Deutsch

Efekty uczenia się:

1. Student zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności zawodowej, zna odbiorców działań zawodowych oraz metody profesjonalnego porozumiewania się z nimi (K_W04, K_W07).

2. Student ma pogłębioną wiedzę językową dotyczącą leksyki i struktur gramatycznych niezbędnych do prawidłowego komunikowania się biznesowego i tworzenia profesjonalnych tekstów funkcjonalnych w mowie i piśmie (K_W01, K_W02)

3. Student potrafi konstruować i produkować funkcjonalne teksty w mowie i piśmie; komunikować się z otoczeniem zawodowym na różne sposoby z użyciem specjalistycznej terminologii i form językowych, dostosowanych do różnych sytuacji zawodowych, celów rozmowy i zależnościami między partnerami w komunikacji biznesowej, argumentować i formułować wnioski (K_U06, K_U07, K_U08)

4. Student potrafi analizować i interpretować teksty, typowe dla różnych sytuacji zawodowych, wyszukiwać, pozyskiwać, selekcjonować informacje pomocne w sytuacjach zawodowych przy pomocy nowoczesnych technik informacyjnych, jak również dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki, metody pracy w celu realizowania działań zawodowych (K_U02, K_U03, K_U04)

5. Student jest przygotowany do prowadzenia korespondencji biznesowej (K_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kasperowicz-Stążka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kasperowicz-Stążka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)