Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura bałkańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KB-BAŁ-1S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura bałkańska
Jednostka: Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład - 15 h

Konwersatorium - 15 h

Konsultacje indywidualne - 2 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 5 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminu - 10 h

Studiowanie literatury przedmiotu - 13 h


Razem: 60 h = 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W04, U01-U03:

- egzamin ustny / egzamin pisemny / test

- kolokwium / prace zaliczeniowe / znajomość obowiązkowego kanonu lektur


W04, U01-U03:

- prezentacja / referat


U01-U03, K01-K02:

- aktywność, udział w dyskusji

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z głównymi aspektami rozwoju kultur narodowych na Bałkanach.

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z podstawowymi procesami i realiami kulturowymi na Półwyspie Bałkańskim od rozwoju cywilizacji Cesarstwa Wschodniorzymskiego do rozkwitu nowożytnych kultur narodowych.

Konwersatoria poświęcone są analizie i dyskusjom nad wybranymi artefaktami sztuki na Bałkanach (z dziedziny malarstwa, sztuki plastycznej, architektury, teatru i kina).

Literatura:

Awierincew, Sergiusz. Na skrzyżowaniu tradycji (Szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej). PIW, 1988.

Awierincew, Sergiusz. Symbolika wczesnego średniowiecza. – Literatura na świecie, nr 12 (116) / 1980, 32−53.

Charkiewicz, Jarosław. Ikonografia Świętych w Prawosławiu. Warszawska Metropolia Prawosławna, 2012.

Eliade, Mircea. Rumuni. Zarys historii. Bydgoszcz, Homini, 1997.

Florea, Vasile. Sztuka rumuńska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1989.

Jezernik, Bozidar. Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników. Kraków: Universitas, 2007.

Jezernik, Bozidar. Kawa. Wołowiec. Czarne, 2011.

Lubonja, Fatos. Albania: wolność zagrożona (eseje). Pogranicze, 2005.

Marshall Lang, David. Bułgarzy. Od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską. Warszawa: PWN, 1983.

Molè, Wojsław. Sztuka Słowian południowych. ZNiO, 1962; http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/sztuka_slowian_poludniowych/sztuka_slowian_poludniowych.pdf

Prawosławie. Światło ze Wschodu. Red. K. Leśniewski. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2009.

Rapacka, Joanna. Rzeczpospolita Dubrownicka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1977; wyd. II: Sejny: Pogranicze, 2005.

Schmemann, Aleksander. Droga Prawosławia w historii. Białystok, BMPP, 2001.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.). Leksykon tradycji bułgarskiej. Warszawa: SOW, 2011.

Szwat-Gyłybowa, Grażyna. Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości narodowej XIX i XX wieku. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2005.

Todorova, Maria. Bałkany wyobrażone. Wyd. Czarne, 2008.

Żygulski, Zdzisław. Sztuka turecka. PWN, 1988.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – ma podstawową wiedzę o głównych zagadnieniach w badaniach nad kulturą na Bałkanach (K_W01)

W02 – zna podstawowe pojęcia i terminy kulturoznawcze (K_W02)

W03 – ma wiedzę ogólną o zjawiskach i procesach w historii narodowych kultur bałkańskich (K_W06)

W04 – zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji artefaktów związanych z kulturą bałkańską (K_W12)

Umiejętności:

U01 – potrafi interpretować badane zjawiska we właściwym kontekście społeczno-kulturowym (K_U04)

U02 – rozumie, analizuje i interpretuje podstawowe zagadnienia z rozwoju kultury na Bałkanach z uwzględnieniem ich kontekstu europejskiego (K_U06)

U03 – właściwie wykorzystuje nabytą wiedzę przy opracowywaniu zagadnień z zakresu rozwoju kultury na Bałkanach (K_U07)

Kompetencje społeczne:

K01 – przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotu (K_K01)

K02 – ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego cywilizacji na Bałkanach oraz Europy (K_K02)

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.